Ништо не е губење време ако мудро го користите искуството.

Аугуст Роден

  • compass-complexity level1 level1
  • compass-group-size Било која Било која
  • compass-time
Преглед

Разгледувањето е суштински дел од циклусот на искуствено учење, кој е основа на пристапот користен во овој прирачник за образование за човековите права. Следниве активности се лесни и забавни начини да им помогнат на луѓето да научат од своите искуства. Тие можат да се користат после правење на една активност од Компас, но тие не треба да го заменат деталното резимирање и евалуација.Тие се најкорисни на крајот на денот од обуката или на подолг период на обука за учесниците да размислат генерално за тоа што и како тие учат, и кога обучувачите сакаат да добијат некои брзи повратни информации.

Поврзани права
  • Право, образование за човекови права
  • Право на образование
  • Право на учество
Цели
  • Да се развие знаењето и разбирањето за прашања за човековите права преку искуство
  • Да се развие критичко размислување
  • Да ја негува навиката да се размислува за искуството како извор на учење
  • Да се поддржи евалуацијата во процесот на учење