Repères
Прирачник за образование за човекови права со млади луѓе

Edition 2012 – entièrement mise à jour et enrichie

Напишан од

Patricia Brander
Laure De Witte
Nazila Ghanea
Rui Gomes
Ellie Keen
Anastasia Nikitina
Justina Pinkeviciute

Уреден од
Patricia Brander
Ellie Keen
Vera Juhász
Annette Schneider

Финално уредување и координирање од
Rui Gomes

Илустрации од
Pancho

Специфичен придонес за содржината од
Janina Arsenejeva, Éva Borbély-Nagy, Karina Chupina, Hanna Clayton, Annette Schneider, Györgyi Tóth

Првото издание на Компас (2002) беше напишано од:
Patricia Brander; Ellie Keen; Rui Gomes; Marie-Laure Lemineur ; Bárbara Oliveira
Jana Ondrácková; Alessio Surian; Olena Suslova

Компас има неколку придружни публикации за образование за демократско граѓанство и образование за човекови права креирани од страна на Образовниот и Младинскиот сектор при Директоратот за учество при Советот на Европа. Ве молиме посетете го линкот  за повеќе информации www.coe.int/compass.

Ставовите изразени во овој прирачник се одговорност на авторите и не мора да ги одразуваат мислењата на Советот на Европа.

Авторските права на оваа публикација ги има Советот на Европа. Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира или пренесува за комерцијални цели во каква било форма или со какви било средства, електронски (CDRom, Интернет, итн.) или механички, вклучувајќи фотокопирање, снимање или било каков систем за чување или пронаоѓање информации, без писмена дозвола од одделот за издаваштво (publishing@ coe.int), Директоратот за комуникација на Советот на Европа (копија до Европскиот младински центар Будимпешта, 1-3 Zivatar utca, H-1024 Budapest, Hungary; е-пошта: [email protected]).

Размножувањето на материјали од оваа публикација се дозволува само за некомерцијални образовни цели и под услов изворот да е правилно цитиран.

Илустрациите на „Панчо“ се ексклузивни авторски права на уметникот. Дозвола за нивно размножување треба да се побара директно од уметникот, освен ако не се за директна употреба со активностите во овој прирачник.

Дизајн: Studio1

Илустрации: © “Pancho”

Фотографии:

страница 67:  Совет на Европа
страница 170 © MTI (Nelson Mandela)
страница 170 © David King Collection (Evgenia Ginzburg)
страница 171 © MTI (Martin Luther King)
страница 171 © MTI (Mahatma Gandhi)
страница 172 © Gamma Press (Daw Aung San Suu Kyi)
страница 172 © Tibet Information Network (Ngawang Sandrol)

Илустрации на страници 162,163 and 180, од Jimmy Kazoya

© Conseil de l'Europe, février 2015

Издаваштво при Совет на Европа
F-67075 Strasbourg Cedex
ISBN 978-92-871-8024-7