“A terrorizmus soha nem elfogadható. Együtt kell ellene küzdenünk, mégpedig olyan módszerekkel, amelyek nem veszélyeztetik a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartását, illetve mások számára sem szolgálnak ürügyként ezen elvek megsértésére.”

Anna Lindh

A gyakorlatról

A résztvevők szituációs kártyák segítségével megvitatják, hogy mitől számít egy cselekmény terrorcselekménynek, és meghatározzák, mi a terrorizmus.

Érintett jogok

• Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog
• A kínzás és a megalázó bánásmód tilalma
• A békéhez való jog

Célok

• A terrorizmus okainak és az ellene való fellépés lehetőségeinek alaposabb megértése
• Az információk elemzéséhez és a kritikai gondolkodáshoz szükséges készségek fejlesztése
• A reflektív viszonyulás és az önálló gondolkodás ösztönzése

Eszközök

• Szituációs kártyák
• Mérlegelendő szempontok listája
• 1 db A4-es papír és 1 db ceruza minden kiscsoportnak
• Flipchart vagy tábla, valamint filctollak

Előkészítés

• Másoljuk le és vágjuk ki a szituációs kártyákat. Minden kiscsoportnak jusson egy készlet.
• Másoljuk le a „Mérlegelendő szempontok” című segédletet. Minden kiscsoportnak jusson egy példány.

Jeles nap
 • május 21.Terrorizmusellenes nap

A gyakorlat menete

 1. Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mi értenek azon a szón, hogy „terrorizmus”. Gyűjtsünk be pár hozzászólást a résztvevőktől, várjunk kicsit, hátha valaki előáll egy használható definícióval. A kapott javaslatokat írjuk fel a flipchartra vagy táblára.
 2. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy bár számos, terrorizmus elleni nemzetközi egyezmény van érvényben, tulajdonképpen egyik sem definiálja a terrorizmust, többek között valószínűleg azért, mert az ENSZ tagállamok gyakran másképp értelmezik a folyamatban levő konfliktusokat, és eltérnek az érdekeik a tekintetben, hogy bizonyos cselekmények terrorista cselekménynek minősülnek-e.
 3. Vessük fel, hogy talán egy olyan társaság tudná jól definiálni a terrorizmust, amely nem a tagállamok képviselőiből áll. Például ez a csoport itt, a foglalkozás résztvevői! Mondjuk el, hogy a gyakorlat segítségükre lesz abban, hogy a foglalkozás végére megfogalmazzák saját definíciójukat.
 4. Osszuk a résztvevőket 4-5 fős csoportokba, és mindegyik csoportnak adjunk egy készlet szituációs kártyát és egy papírlapot jegyzeteléshez. Kérjük meg őket, hogy vegyék sorra az egyes eseteket, és döntsék el, hogy az terrortámadásnak minősül-e, és döntésüket indokolják is meg.
 5. Mintegy 20 perc elteltével hívjuk össze ismét a résztvevőket, és kérjük őket, hogy számoljanak be az eredményekről. Írjuk fel a flipchartra címszavakban, mik voltak a fő indokok, amiért egy-egy szituáció szerintük nem számít terrorcselekménynek.
 6. Beszéljük meg röviden az egyes csoportok döntései közötti különbségeket; közben mindegyik társaságnak adjunk lehetőséget arra, hogy megindokolja álláspontját. Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mely szituációkról volt a legnehezebb dönteni.
 7. Most ismét kiscsoportos munka következik, amelynek során a résztvevők a korábbi döntéseik és a beszélgetések során felmerült szempontok alapján megfogalmazzák a terrorizmusra vonatkozó saját definíciójukat.
 8. 10-15 perc múlva újra hívjuk vissza a csoportokat, és kérjük meg őket, hogy osszák meg a többiekkel a definíciójukat, majd térjünk rá a gyakorlat feldolgozására és értékelésére.

Feldolgozás és értékelésGoto top

 • A vártnál nehezebb vagy könnyebb volt definiálni a terrorizmust? Miért?
 • Reálisnak tűntek-e a szituációk? Szerepeltek-e olyan esetek a kártyákon, amelyekre „ráismertetek”, mert ténylegesen megtörténtek? Melyek voltak azok? Befolyásolta-e ez döntéseteket?
 • Szerintetek miért olyan nehéz az ENSZ tagállamoknak megállapodni a terrorizmus definíciójáról?
 • Miben különböznek, illetve különböznek-e egyáltalán a terrorista cselekmények a háborús cselekményektől? Jogosabbnak mondható-e valamelyik a másiknál?
 • Szükség lenne-e szerintetek olyan alapvető szabályokra, amelyek a „terrorizmus elleni háborúban” résztvevő minden félre (így az összes államra is) vonatkoznának? Vannak-e olyan dolgok, amelyeket egyik félnek sem szabadna megtenni?
 • Vannak-e a szituációs kártyákon leírt cselekmények között olyanok, amelyek igazolhatóak, jogosak lehetnek? Miért? Miért nem?
 • Szerintetek mely emberi jogok kapcsolódnak a kártyákon szereplő esetekhez?
 • Jogosnak minősíthető-e bármelyik eset emberi jogi szempontból?
 • Miért lesz valaki terrorista? Miért követnek el az emberek olyan bűncselekményt, amelynek az a célja, hogy másoknak fájdalmat okozzon vagy bennük félelmet keltsen?
 • Meg lehet-e határozni, hogy milyen emberekből lesz terrorista? El tudjátok-e képzelni, hogy valaha valami annyira fontos legyen számotokra, hogy felmerüljön bennetek lehetőségként egy másik ember életének kioltása?
 • Igazolható-e bármilyen körülmények között a polgári lakossághoz tartozók életének kioltása? Vagy egy terrorista életének kioltása? Vagy bárki másé?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

A terrorizmus természetesen nagyon kényes és ellentmondásos téma, ezért mindenképpen az adott környezet vagy a csoport sajátosságainak figyelembevételével közelítsünk hozzá. Nyugodtan hagyjunk ki bizonyos kártyákat, ha valamiért úgy érezzük, hogy használatuk nem lenne szerencsés, és természetesen ugyanez érvényes a feldolgozás során megtárgyalandó kérdésekre. A segédletben találhatókhoz hozzáadhatunk más, a résztvevők mindennapi élete szempontjából relevánsabb eseteket is.

A gyakorlat akkor lesz sikeres, ha a résztvevők úgy érzik, őszintén elmondhatják a véleményüket, mert sem mi, sem társaik nem ítélik meg őket. Erről érdemes a gyakorlat elején szót ejteni, és közösen megállapodni abban, hogy az elhangzottakat mindenki bizalmasan kezeli. Hangsúlyozzuk, hogy a gyakorlat célja, hogy szembenézzünk olyan nehéz kérdésekkel, amelyeknél az érzelmeink adott esetben ütközhetnek a „helyesnek” tartott válasszal.

Ha a gyakorlat elején szeretnénk néhány tényt és számadatot megosztani a csoporttal az érdeklődés felkeltérése, a www.nationmaster.com honlapon találhatunk érdekes statisztikákat..

Amikor a csoportok a 7. lépésben megpróbálják definiálni a terrorizmus fogalmát, adhatunk nekik néhány támpontot a feldolgozott esetekhez kapcsolódóan, ezzel is segítve az általános következtetések levonását. Erre a célra odaadhatjuk a csoportoknak a „Mérlegelendő szempontok” című segédletet. De ugyanezeket a kérdéseket használhatjuk a végén is, a „kész” definíciók tesztelésére.
A terrorizmus emberi jogi vonatkozásainak megtárgyalásakor győződjünk meg arról, hogy a résztvevők tisztában vannak az az alábbiakkal:
a). Mindenkinek joga van az élethez, ahogy azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. cikke, az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. cikke és más nemzetközi egyezmények is leszögezik.
b). A nemzetközi humanitárius jog szerint még háború idején is tilos polgári célpontok ellen szándékos támadást indítani. A nemzetközi humanitárius jog rögzíti a fegyveres konfliktusok során tanúsítandó, minden oldal által tiszteletben tartandó magatartási szabályokat (Lásd lejjebb, a További információk című részben

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Biztassuk a csoportot, hogy tudjanak meg többet a kártyákon szereplő esetekről, vagy gyűjtsenek példákat más terrorcselekményekre, és nézzenek utána, azok hogyan végződtek. Amennyiben a csoport szívesen foglalkozna azzal, hogy vajon miért vesznek részt az emberek erőszakos cselekményekben, végezzük el a "Kődobálás" című gyakorlatot.Ha az erőszak más vonatkozásait szeretnénk megvizsgálni, folytathatjuk az "Erőszak az életemben" című gyakorlattal.

További információkGoto top

A nemzetközi emberi jogi dokumentumok és a humanitárius jog idevágó rendelkezései:

Emberi jogi dokumentumok: az élethez való jog
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata:
“Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.”
(3. cikk)
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye:
„A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát.” (2. cikk)

Nemzetközi humanitárius jog: a megkülönböztetés elveA nemzetközi humanitárius jog a nemzetközi jognak a fegyveres konfliktusok szabályozásával
foglalkozó része, amely a fegyveres konfliktusban érintett valamennyi félre vonatkozik, beleértve azokat is, akik önvédelemből cselekszenek. A nemzetközi és nem nemzetközi
konfliktusokra egyaránt érvényes, és ugyanúgy vonatkozik az állam ellen fellépő fegyveres csoportokra és magukra az államokra is.
A nemzetközi humanitárius jog egyik legfontosabb alapköve a megkülönböztetés elve, amely szerint a háborúban álló felek kötelesek különbséget tenni a polgári lakosság és a harcolók, valamint a polgári és a katonai objektumok között.
A Genfi Egyezmények I. kiegészítő jegyzőkönyve:
„A polgári lakosságot, valamint a polgári személyeket tilos megtámadni. Tilos minden olyan erőszakos cselekmény, vagy azzal való fenyegetés, amelynek elsődleges célja, hogy rettegést keltsen a polgári lakosság körében.” (51.2. cikk)

Nemzetközi humanitárius jog: a terrorcselekmények tilalma
Negyedik Genfi Egyezmény:
„A csoportos büntetések éppúgy, mint minden megfélemlítő vagy terrorintézkedés, tilos.”
(33. cikk)
A Genfi Egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyve:
„A polgári lakosságot, valamint a polgári személyeket tilos megtámadni. Tilos minden olyan erőszakos cselekmény, vagy azzal való fenyegetés, amelynek elsődleges célja, hogy rettegést keltsen a polgári lakosság körében.” (I. kiegészítő jegyzőkönyv 51.2. cikk, II. kiegészítő jegyzőkönyv 13.2. cikk)

A nemzetközi humanitárius jog más rendelkezései tiltják többek között a túszejtést és a vallási kegyhelyek elleni támadásokat.

Az Európa Tanács terrorizmusra vonatkozó munkájával, így a terrorizmus elleni küzdelemről és az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló iránymutatásaival kapcsolatban az 5. fejezet "Háború és terrorizmus"című részében találunk részletes információkat.

SegédletekGoto top

PDFDownload as PDF

Case cards

1. eset: Egy csoport fegyveres harcot indít a totalitárius rezsim leváltása érdekében. Bombát helyeznek el a Honvédelmi Minisztériumban; a bomba felrobban, és megöl 12 embert 2. eset: Valaki leveleket küldözget egyedülálló anyáknak, amelyben azzal fenyegeti őket, hogy megöli a gyermeküket. Erőszakos támadás eddig nem történt, de az érintett nők félnek elindulni otthonról a gyermekeikkel.
3. eset: Két ország háborúban áll egymással. Az egyik atombombát dob le a másikra; a robbanásnak mintegy 100 000 polgári áldozata van. 4. eset: Egy nagy kozmetikai cég igazgatója levélbombát kap, a robbanás súlyosan megsebesíti. A névtelen elkövető a céget állatok kizsákmányolásával vádolja.
5. eset: Egy csoport elhúzódó küzdelmet folytat katonai létesítmények ellen, ennek eszközeként rendszeresen vet be robbanóanyagokat is. A fegyveres erők számos tagja életét vesztette már. 6. eset: Egy etnikai kisebbség a függetlenség elnyeréséért folytatott küzdelme keretében rendszeresen hajt végre bombatámadásokat közterületeken. Erről mindig küldenek előzetes figyelmeztetést, hogy az emberek el tudják hagyni az érintett épületeket, de a bombázásoknak így is vannak polgári áldozatai.
7. eset: Egy vegyifegyverekkel rendelkező ország kijelenti, hogy kész bevetni azokat, ha valamely más országtól fenyegetve érzi magát. 8. eset: Egy rablóbanda kirabol egy bankot. Ennek során túszul ejtenek néhány alkalmazottat, majd később lelövik őket, hogy minden nyomot eltüntessenek maguk után.
9. eset: Nacionalista csoportok járőröznek a nagyvárosok utcáin, és rendszeresen megverik vagy megfélemlítik más etnikai csoportok tagjait. 10. eset: Egy totalitárius állam megfélemlítés útján tartja fenn hatalmát: mindenkit letartóztatnak, aki felemeli a hangját a rendszer ellen, rendszeresek a letartóztatások, a kínzás, sőt a kivégzések is.
11. eset: Szervezett bűnözők egy csoportja pénzt zsarol ki helyi vállalkozókból. Akik nem fizetnek, azoknak vagy felgyújtják az ingatlanját, vagy meggyilkolják. 12. eset: A lázadók elleni harcok során a megszálló hadsereg távirányítású (pilóta nélküli) repülőgépekkel támadja a falvakat. A támadásoknak több civil áldozata is van, köztük egész családok.
13. eset: Az „A” országban élő munkások naponta átjárnak a „B” országba dolgozni. A „B” ország határőrei rendszeresen zaklatják az „A” országból érkezőket: alaposan ellenőrzik az irataikat, gyakran meg is motozzák őket, és sokszor önkényesen feltartóztatják az „A” országból érkezőket. 14. eset: Már egy évtizede zajlik a polgárháború, amikor egy 19 éves nő véletlenül belefut a lázadók egy csoportjába. A tízfős csapat vezetője megerőszakolja, majd megparancsolja az embereinek, hogy kövessék a példáját.
15. eset: A városban nemzetközi konferencia zajlik. A rendőrség – felhatalmazása értelmében – bárkit letartóztathat és 12 órán át fogva tarthat vádemelés nélkül. Felszólítják az embereket, hogy ne tüntessenek. 16. eset: „Keményebben dolgozzatok, még nem teltek meg a tömegsírok” – szólt a felhívás a ruandai rádióban.

 

Mérlegelendő szempontok

A beszélgetések során vegyétek figyelembe az alábbi szempontokat
• A terrorcselekmények célja mindig az, hogy félelemet, rettegést keltsenek a lakosság körében?
• Minden olyan cselekmény, amely az emberekben félelmet kelt, terrorcselekménynek minősül?
• Államok (kormányzatok) is követhetnek el terrorcselekményeket, vagy a terrorizmus mindig valamely ország hivatalos intézményrendszere ellen irányul?
• A terrorizmus mindig a lakosságot veszi célba, vagy irányulhat katonai célpontok, illetve vagyontárgyak ellen is?
• Elképzelhetők olyan körülmények, amikor valamely terrorcselekmény jogosnak minősíthető?