„Az emberi jogok egyetemes értékek, voltaképp minden vallásnak és civilizációnak részét képzik.”

Shirin Ebadi

A gyakorlatról

A résztvevők összehasonlítják és megvitatják az általuk képviselt meggyőződéseket.

Érintett jogok

• A vallás és a meggyőződés szabadsága
• A vélemény és az információ szabadsága
• A hátrányos megkülönböztetés tilalma

Feldolgozásra kerülő kérdések

• Vallási sokszínűség
• A vallásról alkotott különböző felfogások és a vallás fiatalok életére gyakorolt hatása
• A különféle vallások és a szellemi és világi kérdésekre irányuló vallási tanok

Célok

• Különféle hitrendszerek és vallások megismerése
• A kritikai gondolkodás fejlesztése
• A vallások és világnézetek sokszínűsége iránti nyitottság erősítése

Eszközök

• Az állításokat tartalmazó kártyák kinyomtatva (minden csoportnak egy teljes készlet)
• Kényelmes hely a csoportoknak, ahol leülhetnek és beszélgethetnek.

Előkészítés

• Vágjuk ki a kártyákat.
• Olvassuk el a Vallás és meggyőződés című részt az 5. fejezetben.
• Lehetőség szerint vonjunk be további csoportsegítőket (minden kis
csoport mellé), vagy készítsünk fel erre önkénteseket a résztvevők közül.

Jeles nap
 • november 16.A tolerancia nemzetközi napja

A gyakorlat menete

 1. Mondjuk el, hogy a gyakorlat során arról fogunk beszélgetni, hogy ki miben hisz. Vannak közöttünk, akik mélyen vallásosak, mások kevésbé, és olyanok is akadnak, akik nem vallásosak. A cél az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkében foglaltak jobb megértése. Ennek érdekében a résztvevők megosztják majd egymással személyes meggyőződéseiket és nézeteiket, majd objektív megközelítéssel, ítélkezés nélkül beszélgetnek arról, milyen módon próbálnak az emberek értelmet adni az életüknek.
 2. Nyomatékosan hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy nagyon figyeljenek oda arra, hogy a beszélgetés során mit mondanak, és hogyan fejezik ki magukat. A vallásszabadság magában foglalja az emberek vallásos meggyőződésének és a vallási szimbólumoknak a védelmét is azok megsértésével és becsmérlésével szemben. Ez a védelem azonban egyensúlyban kell legyen a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságával, nem terjed ki arra, hogy a hitbéli és más meggyőződéseket ne lehetne kritikával illetni. Az őszinte és nyílt érdeklődés, a kérdésfeltevés vagy akár megkérdőjelezés tehát megengedett, ugyanakkor az előítéletes, diszkriminatív megnyilvánulások nem.
 3. Osszuk a résztvevőket 4–6 fős csoportokra, és kérjük meg őket, hogy 3-4 percig mindenki magában gondolkodjon el a saját személyes hitén, meggyőződésén. Például, ha valamilyen felekezethez tartozik, mennyire szorosan követi a vallási tanokat, előírásokat.
 4. Ezek után – jégtörő gyanánt – kérjük meg őket, hogy meséljék el egymásnak, milyen volt, amikor életükben először részt vettek egy vallási eseményen.
 5. Most helyezzünk el egy-egy csomag kártyát – szöveges felükkel lefelé – a csoportok elé. Mondjuk el, hogy egy óra áll rendelkezésükre, és az a cél, hogy azalatt minél több kártyáról beszélgessenek. Így szélesebb rálátásuk lesz a különböző témákra és felmerülő kérdésekre; később pedig behatóbban is foglalkozhatnak azokkal a témákkal, amelyek különösen érdekesek a számukra.
 6. Mondjuk el, hogy minden körben valaki más vegyen fel egy kártyát a pakliból, olvassa fel a többieknek a szöveget, és reagáljon az abban szereplő állításra. Majd ehhez a többiek is hozzátehetnek egy-egy példát a saját vallásuk vagy tapasztalataik alapján.
 7. Ezután a következő résztvevő húz egy kártyát, és így tovább.
 8. Ha minden kártyát sikerült megnézni, vagy lejárt az idő, akkor rátérhetünk a feldolgozásra (lehetőleg továbbra is a kiscsoportokban).

Feldolgozás és értékelésGoto top

 • Volt-e olyan állítás, amelyet nehezebb volt átbeszélni? Miért?
 • Saját világnézetetekkel kapcsolatban felmerült-e olyan tény, feltételezés vagy megnyilvánulás, vagy tapasztaltatok-e olyan hozzáállást valaki részéről, ami meglepett titeket?
 • Mi volt a közös bennetek az eltérő világnézeteitek ellenére?
 • Melyek voltak a legalapvetőbb különbségek az egyes résztvevők által képviselt világnézetek között? Feloldhatatlan ellentétek ezek?
 • Miért fontos megismerni mások világnézetét? Mennyire vagytok tájékozatlanok ilyen kérdésekben?
 • Jó lenne többet tudni mások meggyőződéséről?
 • Tudva azt, hogy a vallás és a meggyőződés szabadsága emberi jog, mennyire könnyű tisztelni azokat, akiknek a világnézetével egyébként alapvetően nem értetek egyet?
 • Mekkora szerepet játszik a mások értékrendjével és világnézetével kapcsolatos tudatlanság és előítélet abban, hogy milyennek látjuk egymást?
 • Ebben az országban mindenki ugyanolyan szabadon gyakorolhatja a vallását? Miért? Miért nem?
 • Milyen módon sérül a hazánkban a meggyőződés és a vallás szabadsága?
 • A gondolati, lelkiismereti és vallásszabadságba mennyire férhet bele, hogy egyesek a tágabb vallási közösség normáitól eltérő sajátos vallásgyakorlatot kövessenek vagy a hívők többsége által elfogadottól eltérő életmódot folytassanak? (Ilyen lehet például a női vallási vezetőkkel kapcsolatos álláspontok, a gyermekek bevonásával zajló hagyományos szertartások, a keresztelésre, a válásra vagy a temetkezésre vonatkozó előírások, a vallásalapító vagy az istenség ábrázolásának tilalma és így tovább.)
 • Ha a teljes csoport számára szerveztek rendezvényeket, például egy pikniket vagy sporteseményt, vagy hétvégi ottalvós programot, mire kell figyelnetek annak érdekében, hogy abban mindenki vallásától vagy hitétől függetlenül, egyformán részt tudjon venni?
 • Egy esemény szervezésekor néha nagyon nehéz eleget tenni az összes érintett – vallásból vagy meggyőződésből eredő – igényeinek. Hogyan próbáltok erre megoldást találni? Ha kompromisszumokat kell kötnötök, mi alapján döntötök, milyen igény fontos, melyik kevésbé?
 • Mi a legérdekesebb, amit ebből a gyakorlatból megtanultatok?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Ez a gyakorlat nagyon érzékeny témát dolgoz fel, ezért fontos odafigyelni arra, hogy senki se érezze magát kényelmetlenül. Amennyire lehet, könnyed hangvételben vezessük le a gyakorlatot; segíthet ebben, ha sikerül nyugodt, barátságos környezetet találni hozzá. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mindenki csak annyit osszon meg a többiekkel, amennyit ő maga szívesen elmondana.
Tartsuk tiszteletben a résztvevők hozzászólásait és korlátait. Nem mindenki tudja elmagyarázni, hogy egyes dolgokat miért éppen így vagy úgy kell csinálni a vallása szerint – főleg, ha már nagyon kicsi korától ebben a vallásos közegben nevelték. Ilyen értelemben a vallás nagyon hasonlít a kultúrához, alapvetően „természetesnek” vesszük azokat az értékeket, hagyományokat és kulturális szokásokat, amelyek között felnőttünk.
Legyünk tisztában a kortársak befolyásával, a közösségi nyomás hatásával. Ne hagyjuk, hogy bárki védekező helyzetbe kényszerüljön a vallása vagy a hite miatt, például azáltal, hogy valaki számon kéri, hogy „Hogy hihetsz ebben? Hogy fogadhatod el azt, hogy…?”
Próbáljuk elkerülni, hogy a résztvevők elvesszenek a részletekben. Figyeljünk, mennyi kártya van még hátra, és gondoskodjunk arról, hogy lehetőleg mindegyikre jusson idő. Engedjünk szabad teret a beszélgetéseknek, és csak akkor szóljunk bele, ha úgy látjuk, kimerítettek egy-egy témát, vagy félő, hogy túl messzire mennek; illetve ha valaki túlságosan domináns módon nyilvánul meg.
Készüljünk fel arra, hogy tudjunk információkkal szolgálni, különösen olyan vallásokról, amelyeket senki nem képvisel a csoportban. Készülünk fel arra is, hogy adott esetben az „ördög ügyvédjét” alakítsuk.

Ha megtehetjük, minden kiscsoporthoz vonjunk be további csoportsegítőket a beszélgetések és a feldolgozás levezetésére. Ha egyedül tartjuk a foglalkozást, kérhetünk önkénteseket a résztvevők közül. Ebben az esetben fontos őket előzetesen felkészíteni erre a feladatra. Azért hasznos, ha minden kiscsoportban külön csoportsegítő van (bár az adott csoporttól is függ, hogy ez mennyire szükséges), mert így jobban biztosítható, hogy a résztvevők mindenki hozzászólását és tapasztalatait egyformán tiszteletben tartják, és hogy a feldolgozás is építő jellegű legyen. Ha nem sikerül segítőket bevonni, akkor a gyakorlatot követő feldolgozást mindenképpen a teljes csoportban, közösen végezzük.

A hit természeténél fogva nem magyarázható észérvekkel, ezért ne engedjünk teret azoknak a hozzászólásoknak, amelyek racionális érvekre hivatkozva vonják kétségbe mások vallásos meggyőződéseit. Előfordulhat, hogy ismételten fel kell hívni a résztvevők figyelmét arra, hogy mindenki vélemény- és vallásszabadsághoz fűződő jogait tiszteletben tartani. Ez nem azt jelenti, hogy tisztelni kell azt, amit a másik hisz, hanem azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani a másik jogát arra, hogy azt gondoljon, higgyen, amit akar. Ne feledjük, a kritikai gondolkodás fejlesztése fontos célja az emberi jogi nevelésnek. Az, hogy megismernek és összehasonlítanak eltérő világnézeteket, segíthet a résztvevőknek felismerni, hogy a saját meggyőződésük melletti elköteleződésük nem érvényteleníti mások – adott esetben eltérő – választását. E beszélgetés eredményeképpen a résztvevők remélhetőleg megértik, hogy választott meggyőződésük nem abszolút érvényű, hanem relatív. És arra is rájönnek, hogy minden vallásnak, nézetrendszernek és hagyománynak megvannak a maga erősségei és a gyengeségei. A vallási fanatizmus és a bigottság a kizárólagos, zárt gondolkodásból és a pluralizmus elutasításából fakad. Egyetlen vallás sem egységes, és nincs olyan értelmezése, amelyik egyedül mérvadó lenne, egyedül képviselné az összes különféle felfogást, vagy magasabb rendű lenne más értelmezésekhez képest.

VariácókGoto top

Ha a gyakorlatot több párhuzamos kiscsoportban végezzük, érdemes lehet a végén a teljes csoporttal együtt is lezárni. Mielőtt a kiscsoportok újra visszajönnének a közös, nagy körbe, kérjük meg őket, hogy gondolják át az alábbi kérdéseket, hogy aztán az eredményekről, az ezekkel kapcsolatos meglátásaikról beszámoljanak a többiek felé:

 • Keressetek példákat a vallási és nem vallási tradíciókkal szembeni tudatlanságra és előítéletekre saját hazánkon belül!
 • Mit tehetünk a tudatlanság és az előítéletek visszaszorítása érdekében?

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Ha a gyakorlatot olyan csoporttal végezzük, amelynek a tagjai mind ugyanahhoz a valláshoz tartoznak, számos módon vihetjük tovább a beszélgetést. Keressük fel a http://www.religioustolerance.org weboldalt, vagy keressünk hasonló tartalmú magyar nyelvű oldalt, és másoljuk ki a vallások, nem istenhívő vallások és erkölcsi rendszerek listáját. Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy melyekről hallottak már, és mit tudnak ezekről.

A különböző vallások és világnézeti rendszerek fejlődésének a történetét idővonal készítésével is vizsgálhatjuk. Ehhez érdemes megnézni  az "Idővonal" című gyakorlatnála Variációk címsor alatt szereplő javaslatokat..

Paulo Freire az mondta: „Nevelni annyit tesz: hinni a változásban”. Ha a csoport szeretne arról beszélgetni, hogy mi is a nevelés, és hogy mennyiben felel meg – és mennyiben nem – az emberek igényeinek, akkor érdekesnek találhatják a "Mindenki hallassa a hangját!"című gyakorlatot .

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Az adott környezettől, közegtől függően érdekes lehet ellátogatni valamilyen – a résztvevők felekezetétől eltérő – egyházi gyülekezetbe vagy közösségi házába, kapcsolatba lépni az ottani ifjúsági csoporttal, és beszélgetni, közös programot tervezni velük. Kezdeményezhetjük például:

 • közös esemény szervezését az emberi jogok világnapjára (december 10.);
 • egymás kölcsönös meghívását a fontosabb vallási ünnepekre, eseményekre;
 • közös akciót vagy kampányt a szegények és rászorulók megsegítésére.

További információkGoto top

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikke kimondja: „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”

A gyakorlat a lehető legtágabb értelemben kezeli a hitrendszer fogalmát. A vallásoknak többnyire részét képezi az anyagi világon túli létezőben való hit, egy erkölcsi szabályrendszer és az élet értelméről szóló tanítás is. A vallás fogalma egyaránt vonatkozik a közösen vallott hit személyes gyakorlására és a csoportos szertartásokra, valamint a közös meggyőződés nyilvános kifejezésre juttatására. A vallások mellett világnézeti alternatívát jelenthet többek között az ateizmus, a szkepticizmus, a szabad gondolkodás és a humanizmus.
Ebben a gyakorlatban a gondolati, lelkiismereti és vallásszabadsággal foglalkozunk, vagyis azzal a jogunkkal, hogy saját magunk dönthessük el, milyen vallást vagy meggyőződés követünk vagy nem követünk. Ezért aztán az állításokat tartalmazó kártyákon a világnézet kifejezést alkalmaztuk, amely a vallásokat és más hitrendszereket egyaránt magában foglalja, mindenféle értékítélet nélkül. Világnézet alatt azon elképzelések rendszerét értjük, amelyek segítenek megérteni a világot, és értelmet és értéket találni az életben. Sok világnézet egyértelműen vallásos, mint például a kereszténység, a hinduizmus vagy az iszlám. De vannak nem vallásos világnézetek is, mint például a Karl Marx és követői által vallott dialektikus materializmus, vagy Ayn Rand objektivizmusa, vagy a humanizmus. Más világnézeteket, mint például a buddhizmust vagy a konfucianizmust hagyományosan ugyan vallásnak tekintenek, de ezzel számos követőjük nem ért egyet. Ők úgy érvelnek, hogy mivel a buddhizmus és a konfucianizmus nem foglalkozik az isteni létező kérdésével, ezek nem vallások, hanem filozófiák. A „világnézet” fogalma mindezeket magában foglalja.

Könnyen használható alapinformációkat találunk a világban követett legfőbb hitrendszerekről a (www.uri.org) vagy a  (www.religioustolerance.org) honlapon.

Ez a gyakorlat az Európai Bizottság és az Európa Tanács ifjúsági partnerségének keretében megjelentetett "Mosaic, the T-kit on Euro-Mediterranean youth work (Mozaik: T-Kit az euro-mediterrán ifjúsági munkához) című kiadvány azonos nevű gyakorlatán alapul.

SegédletekGoto top

PDFDownload as PDF

Kártyák
 

Különleges szertartás keretében vezetjük be a gyerekeket a világnézetünkbe.

Jellegzetes szabályaink és szertartásaink vannak a temetésre és a halott elbúcsúztatására.

A férfiaknak és a nőknek eltérő szerepei és feladatkörei vannak a világnézetünk gyakorlásában, például a szertartásaink levezetésében.

Meg van határozva, hogy az év mely napjain kell böjtölnünk.

A múltban és a jelenben is előfordul, hogy az általunk követett világnézet nevében, arra hivatkozva bűncselekményeket követnek el, és egyes csoportokat hátrányosan kezelnek.

A világnézetünk szerint a szegényeket és a rászorulókat segítenünk kell.

Határozott véleményünk van a homoszexualitásról.

A világnézetünket kifejező szimbólumokat és sajátos öltözéket viselünk.

A házasságra és a szexualitásra vonatkozó erkölcsi elvek és előírások is részét képzik az általunk követett világnézetnek. 

Határozott véleményünk van az abortuszról.

A világnézetünk szent könyveken és írásokon alapul.

Abban hiszünk, hogy az élet a legfőbb érték, amire vigyáznunk kell.  

A világnézetünk a más vallások és hitek iránti türelemre és elfogadásra tanít.

A világnézetünket főképp próféták alakították, akikre az isteni üzenetek közvetítőiként tekintünk.

Hiszünk a halál utáni életben és a végítéletben.

Vannak olyan fontos vallási ünnepeink, amelyeket nemzeti ünnepnapként tartanak számon. 

Évente legalább egyszer megemlékezünk a halottainkról, és ellátogatunk a temetőbe. 

Saját naptárunk van, mely eltér a világi naptártól. Az újév nem január elsejére esik. 

Iskolákat és tanórákat szervezünk, ahol a világnézetünket megismertetjük a közösségünkbe tartozó gyerekekkel. 

Abban hiszünk, hogy az élet nemcsak az anyagi dolgokról szól, hanem van egy fontos szellemi dimenziója is.

Saját történetünk van a világ keletkezéséről. 

Határozott elképzeléseink vannak arról, kivel házasodhatunk össze és kivel nem. 

A világnézetünk nemcsak szellemi kérdésekkel kapcsolatban ad iránymutatást, hanem a társadalmunk működésére vonatkozólag is.

Gyakran félreértenek minket, és sokszor ér minket hátrányos megkülönböztetés. 

Naponta többször kell imádkoznunk.

Van egy olyan nap a hét során, amikor nem dolgozunk, helyette egy jellegzetes szertartáson veszünk részt, ahol a hitünket ünnepeljük.

Úgy hisszük, különös kapcsolatunk van a teremtővel.

Mi irányítjuk az életünket.

Abban hiszünk, hogy az élet értelme és célja a folyamatos kreatív felfedezés és önmegvalósítás.

A szeretet fontos tanítás a világnézetünkben.

Világnézetünk erkölcsi keretet ad, világosan meghatározza az értékeinket, egész értékrendünket.

A világnézetünkhöz kapcsolódó szertartásokban megtaláljuk a spiritualitást, azt a rácsodálkozást, hogy valami nálunk hatalmasabbnak vagyunk a részesei.