ეფექტიანი საჯარო დისკუსიის ფორმატის შერჩევის საკვანძო პრინციპს მონაწილეობის, ჩართულობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. დისკუსიის ფორმატის ყველაზე მნიშვნელოვან მახასიათებელს წარმოადგენს ის, თუ რამდენად გამოხატავს ან ახერხებს მოცემული ფორმატი უფლებამოსილების განაწილებას მასში მონაწილეებს შორის, სხვადასხვა მონაწილისა და დისკუსიის ინიციატორების ჩათვლით. აღნიშნულის გაუმჯობესება შესაძლებელია იმგვარი გარემოსა და პროცესის შექმნით, რომელიც ადეკვატურ რესურსებს მოიცავს, უზრუნველყოფს ჩართულობას და ქმნის მონაწილეობის ყოველგვარ შესაძლებლობას.

ირლანდია - საჯარო დისკუსია აბორტთან დაკავშირებით და კონსტიტუციაში მერვე შესწორების გაუქმების შესახებ (2016)

საჯარო დისკუსიის ღონისძიება ინიცირებული იყო კონსტიტუციის მერვე შესწორებების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომლითაც იკრძალებოდა აბორტი. პროცესი ითვალისწინებდა სამოქალაქო ასამბლეის ჩამოყალიბებას, რომელიც ხუთჯერ შეიკრიბა 2016-2017 წლებში. ასამბლეის მიერ 2017 წელს მომზადებულმა დასკვნებმა საფუძველი ჩაუყარა 2018 წლის მაისის გადამწყვეტ ეროვნულ რეფერენდუმს. საკმარისი დროის გამოყოფის ვალდებულება, პროცესის ეფექტიანობის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენდა.

„ირლანდიის მოქალაქეთა ასამბლეას“ მიენიჭა უფლებამოსილება იმ ექსპერტების მოსაწვევად, ვისი მოსმენაც მათ სურდათ და მათთვის კითხვების დასასმელად, შემდგომი დისკუსიისათვის მყარი საფუძვლის შესაქმნელად.

გაერთიანებული სამეფო - საზოგადოების მონაწილეობა ტვინის შესახებ მეცნიერების დამოკიდებულების და ნარკოტიკების შესახებ დისკუსიაში (2007))

საჯარო დისკუსიის მრავალსერიული, მასშტაბური აქტივობის ფარგლებში, რომელიც შეეხებოდა თემას „საზოგადოების ჩართვა მეცნიერების სფეროში, რომელიც შეისწავლის ადამიანის ტვინს, წამალდამოკიდებულებას და ნარკოტიკებს“, მონაწილეებს შეეძლოთ ურთიერთობა მთელ რიგ ექსპერტებთან, რაც მათ დებატებისთვის მომზადების საშუალებას აძლევდა.

როგორც „ტვინის შესახებ მეცნიერებისა და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების“ შესახებ საჯარო დისკუსიის ინიციატივის ფარგლებში ნაბიჯები გადაიდგა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ რეკრეაციულ ნარკომანებსა და ყოფილ ნარკომანებს აქტიურ მონაწილეობა მიეღოთ დისკუსიაში და არა მხოლოდ პაციენტთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ ჯგუფებს საშუალება მიეცათ, შეერჩიათ მათთვის სასურველი მონაწილეობის ხერხი, რაც მათ გააკეთეს ურთიერთშორის დისკუსიის გზით, უსაფრთხო გარემოში და შუამავლების დანიშნვით, როლებთანაც მათ სანდო ურთიერთობა ჩამოუყალიბდათ. ეს შუამავლები წარმოადგენდნენ მათ შეხედულებებს საყოველთაო დისკუსიაში.

ფინეთი - მოქალაქეთა ინიციატივა პარალამენტს (2012)

საჯარო დისკუსია შესაძლოა ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული, თუმცა არსებობს აგრეთვე უფრო ხელმისაწვდომი საშუალებები საჯარო დისკუსიისათვის სივრცის შესაქმნელად. მაგალითს წარმოადგენს ფინური ინიციატივა ადვილად მისაწვდომი ვებგვერდის შექმნის სახით და საზოგადოებისათვის მხარდაჭერის ორგანიზება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მათი სურვილით პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს. პირველი ექვსი წლის განმავლობაში, ამ ინიციატივას შედეგად მოჰყვა 37 პეტიციის განხილვა.

საფრანგეთი - საჯარო დისკუსია ბიოეთიკის კანონის შესახებ (2018)

ფრანგულმა “États Généraux-ის” ინიციატივამ ეფექტიანად გამოიყენა არსებული რეგიონული ფორუმები ქვეყნის ფარგლებში და მის საზღვრებს გარეთ არსებული ტერიტორიების საზოგადოების ყურადღების მისაპყრობად და შესაძლებელი გახადა ფართო საზოგადოების ჩართვა ეროვნულ დისკუსიაში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით.

პოლონეთი - კონსტიტუციის კვირეული მოქალაქეების ინფორმირებისათვის და მათთან სასაუბროდ (2018)

პოლონეთის კონსტიტუციური კვირეული იყენებს სკოლებისა და სხვა დაწესებულებების ორგანიზაციულ ინფრასტრუქტურას სტუდენტებისა და იურისტების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ამისათვის კონსტიტუციურ სამართალში იმართება ლექციები, როგორც საჯარო დისკუსიის პროცესის შემადგენელი, რასაც ადგილი აქვს ყოველწლიურად ქვეყნის მასშტაბით 2015 წლიდან და რაც წარმოადგენს სამართალმცოდნეების მიერ შემოთავაზებულ, უსასყიდლო, მოხალისეობაზე დაფუძნებულ, უნარების გასამყარებელ ღონისძიებას.

დანია - საჯარო დისკუსია დანიაში ჯანდაცვის სისტემის მომავლის შესახებ (2008)

საჯარო დისკუსიის მონაწილეებმა იმსჯელეს დანიური ჯანდაცვის სისტემის მომავლის შესახებ და მოგვიანებით კენჭი უყარეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა პრინციპების შემუშავება ჯანდაცვის რესურსების განაწილებისთვის და რჩევები კანონმდებელთათვის.