იმისათვის რომ საჯარო დისკუსია არსებულ დოკუმენტში და ოვიედოს კონვენციის 28-ე მუხლში, საჯარო დისკუსიის უმთავრესი კონცეფცია გამოიყენება საჯარო სივრცეში (უფრო სწორად, არა პროფესიულ კონტექსტში) დისკურსიული ურთიერთქმედებისას, რომლის მეშვეობითაც ინდივიდებს და ჯგუფებს შეუძლიათ თავიანთი განსხვავებული ინტერესებისა და საქმეების გამოვლენა, შესწავლა და გადაწყვეტა, რომლებიც ეხება ან (პოტენციურად ეხება) ყოველ მათგანს (იხ. აგრეთვე „დისკუსია“) ეფექტიანი აღმოჩნდეს, ის უნდა იყოს შინაარსიანი და ღირებული ყველა მონაწილისათვის, იმავდროულად პატივისცემით განმსჭვალული თითოეული მონაწილისადმი. მონაწილენი უნდა აღიარებდნენ, რომ მათ აქვთ თანაბარი შესაძლებლობა, რომ მათი ხმა შესმენილი იქნება და მათი წვლილი გათვალისწინებული იქნება მაშინაც კი, თუ ისინი არ ეთანხმებიან პროცესის შედეგად მიღებულ ყველა დასკვნას.

საჯარო დისკუსია კომუნიკაციის ორმხრივი პროცესია. ინფორმაციის გაცვლის ხასიათი - რა ინფორმაცია გადაეცემა, ვის მიერ, ვის გადაეცემა - შესაძლოა, სხვადასხვაგვარი იყოს. ნებისმიერი საჯარო დისკუსიის პროცესში, სავარაუდოდ, ინფორმაციის გაცვლის მრავალფეროვანი ფორმები იქნება გამოყენებული.

 საჯარო დისკუსიის პროცესის ეფექტიანობა შესაძლოა გაიზარდოს, მისი მომზადებისა და ჩატარების პრინციპებისადმი ყურადღების მიქცევით.

 ეფექტიანი საჯარო დისკუსია აძლიერებს მოქალაქეთა პოზიციას და ზრდის ნდობას, როგორც მოქალაქეებს შორის, ისე მოქალაქეებსა და მთავრობას ან სახელმწიფო ორგანოებს შორის.


მაგალითები

Belarus - The rights and responsibilities of doctors and patients in modern healthcare systems (legal and ethics issues) (2018)

Cyprus - Awareness week 2018

Denmark – Public Debate in Denmark on the future of the healthcare system (2008)

Finland - Citizen's initiative to the Parliament (2012)

France - Public debate on the law on bioethics (2018)

Germany - Public discourse on genome editing (2019)

Ireland - Public debate concerning abortion and the repeal of the eighth amendment to the constitution

Poland - Constitutional week to inform and dialogue with citizens (2018)

Portugal - Public debate on the end of life (2017-2018)

Russian Federation – Public debate and its impact on the law on transplantation of human organs and tissues (2016)

United Kingdom - Public engagement on brain science, addiction and drugs (2007-2008)