იმისათვის რომ საჯარო დისკუსია არსებულ დოკუმენტში და ოვიედოს კონვენციის 28-ე მუხლში, საჯარო დისკუსიის უმთავრესი კონცეფცია გამოიყენება საჯარო სივრცეში (უფრო სწორად, არა პროფესიულ კონტექსტში) დისკურსიული ურთიერთქმედებისას, რომლის მეშვეობითაც ინდივიდებს და ჯგუფებს შეუძლიათ თავიანთი განსხვავებული ინტერესებისა და საქმეების გამოვლენა, შესწავლა და გადაწყვეტა, რომლებიც ეხება ან (პოტენციურად ეხება) ყოველ მათგანს (იხ. აგრეთვე „დისკუსია“) ეფექტიანი აღმოჩნდეს, ის უნდა იყოს შინაარსიანი და ღირებული ყველა მონაწილისათვის, იმავდროულად პატივისცემით განმსჭვალული თითოეული მონაწილისადმი. მონაწილენი უნდა აღიარებდნენ, რომ მათ აქვთ თანაბარი შესაძლებლობა, რომ მათი ხმა შესმენილი იქნება და მათი წვლილი გათვალისწინებული იქნება მაშინაც კი, თუ ისინი არ ეთანხმებიან პროცესის შედეგად მიღებულ ყველა დასკვნას.

საჯარო დისკუსია კომუნიკაციის ორმხრივი პროცესია. ინფორმაციის გაცვლის ხასიათი - რა ინფორმაცია გადაეცემა, ვის მიერ, ვის გადაეცემა - შესაძლოა, სხვადასხვაგვარი იყოს. ნებისმიერი საჯარო დისკუსიის პროცესში, სავარაუდოდ, ინფორმაციის გაცვლის მრავალფეროვანი ფორმები იქნება გამოყენებული.

 საჯარო დისკუსიის პროცესის ეფექტიანობა შესაძლოა გაიზარდოს, მისი მომზადებისა და ჩატარების პრინციპებისადმი ყურადღების მიქცევით.

 ეფექტიანი საჯარო დისკუსია აძლიერებს მოქალაქეთა პოზიციას და ზრდის ნდობას, როგორც მოქალაქეებს შორის, ისე მოქალაქეებსა და მთავრობას ან სახელმწიფო ორგანოებს შორის.


მაგალითები