ბიომედიცინის სფეროს განვითარება მნიშვნელოვანი სარგებელის მოტანას პირდება როგორც კონკრეტულ ინდივიდებს, ასევე საზოგადოებასა და მომავალ თაობებს, თუმცა აღნიშნული სარგებლის მიღებისკენ სწრაფვა ხშირად მნიშვნელოვან ეთიკურ თუ სოციალურ გამოწვევას აწყდება. მიღწევები ბიომედიცინის სფეროში შეიძლება ეფუძნებოდეს მეცნიერულად დაუსაბუთებელ და წინააღმდეგობრივ ღირებულებების ფონზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რასაც შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოჰყვეს. ბიოსამედიცინო სფეროს მრავალ მიღწევას შეუძლია ძირეულად შეცვალოს სოციალური თუ ეკონომიკური გარემო. მათ ასევე შეუძლიათ ეჭვქვეშ დააყენონ და გარდაქმნან ცხოვრების ჩვეული ნორმები. სწორედ ამიტომ წარმოადგენს ბიომედიცინის სხვადასხვა მიმართულება და მათთან დაკავშირებული რისკები და შესაძლო სარგებელი საზოგადოებრივი ინტერესის მნიშვნელოვან საგანს.

ევროპის საბჭოს ბიოეთიკის კომიტეტმა (DH-BIO) მოცემული სახელმძღვანელო შეადგინა წევრი სახელმწიფოებისათვის ამ სფეროში საჯარო განხილვების ხელშესაწყობად. სახელმძღვანელოს მიზანია დააკვალიანოს პირები, რომლებიც პასუხისმგებლობას იღებენ საჯარო დისკუსიის ინიცირებაზე ან მის მხარდაჭერაზე და ისინი, ვინც საჯარო განხილვებს პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით პასუხობენ. ზემოხსენებულში იგულისხმებიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები წევრ სახელმწიფოებში - სამთავრობო მოხელეები, სახელმწიფო ორგანოები, ეთიკის ეროვნული კომიტეტები, საგანანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები და სხვა შესაბამისი ორგანიზაციები.


მაგალითები