ბიომედიცინის სფეროს განვითარება მნიშვნელოვანი სარგებელის მოტანას პირდება როგორც კონკრეტულ ინდივიდებს, ასევე საზოგადოებასა და მომავალ თაობებს, თუმცა აღნიშნული სარგებლის მიღებისკენ სწრაფვა ხშირად მნიშვნელოვან ეთიკურ თუ სოციალურ გამოწვევას აწყდება. მიღწევები ბიომედიცინის სფეროში შეიძლება ეფუძნებოდეს მეცნიერულად დაუსაბუთებელ და წინააღმდეგობრივ ღირებულებების ფონზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რასაც შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოჰყვეს. ბიოსამედიცინო სფეროს მრავალ მიღწევას შეუძლია ძირეულად შეცვალოს სოციალური თუ ეკონომიკური გარემო. მათ ასევე შეუძლიათ ეჭვქვეშ დააყენონ და გარდაქმნან ცხოვრების ჩვეული ნორმები. სწორედ ამიტომ წარმოადგენს ბიომედიცინის სხვადასხვა მიმართულება და მათთან დაკავშირებული რისკები და შესაძლო სარგებელი საზოგადოებრივი ინტერესის მნიშვნელოვან საგანს.

ევროპის საბჭოს ბიოეთიკის კომიტეტმა (DH-BIO) მოცემული სახელმძღვანელო შეადგინა წევრი სახელმწიფოებისათვის ამ სფეროში საჯარო განხილვების ხელშესაწყობად. სახელმძღვანელოს მიზანია დააკვალიანოს პირები, რომლებიც პასუხისმგებლობას იღებენ საჯარო დისკუსიის ინიცირებაზე ან მის მხარდაჭერაზე და ისინი, ვინც საჯარო განხილვებს პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით პასუხობენ. ზემოხსენებულში იგულისხმებიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები წევრ სახელმწიფოებში - სამთავრობო მოხელეები, სახელმწიფო ორგანოები, ეთიკის ეროვნული კომიტეტები, საგანანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები და სხვა შესაბამისი ორგანიზაციები.


მაგალითები

Belarus - The rights and responsibilities of doctors and patients in modern healthcare systems (legal and ethics issues) (2018)

Cyprus - Awareness week 2018

Denmark – Public Debate in Denmark on the future of the healthcare system (2008)

Finland - Citizen's initiative to the Parliament (2012)

France - Public debate on the law on bioethics (2018)

Germany - Public discourse on genome editing (2019)

Ireland - Public debate concerning abortion and the repeal of the eighth amendment to the constitution

Poland - Constitutional week to inform and dialogue with citizens (2018)

Portugal - Public debate on the end of life (2017-2018)

Russian Federation – Public debate and its impact on the law on transplantation of human organs and tissues (2016)

United Kingdom - Public engagement on brain science, addiction and drugs (2007-2008)