აღმოცენდა რა როგორც პროფესიული პრაქტიკის სფერო, საჯარო დისკუსიამ დამახასიათებელი კონცეფციები და ტერმინოლოგია განავითარა, თუმცა ბევრი მათგანი ეჭვს იწვევს ან განსხვავებულ სურვილებსა და ვალდებულებას გამოხატავს. ქვემოთ მოცემული მიზნად არ ისახავს მნიშვნელობის ზუსტ განმარტებას, არამედ მარტივად ხსნის, თუ რა კონტექსტში გამოიყენება აღნიშნულ სახელმძღვანელოში მოცემული გარკვეული ტერმინები, რომლებმაც შეიძლება დააბნიოს მკითხველი.