საჯარო განხილვის გამართვის დაწყებამდე რიგ საკითხებზე მსჯელობამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს იმგვარი მიდგომის მოძიებას, რომელიც მაქსიმალურად დააკმაყოფილებს ყველა მონაწილის ინტერესებს. იმის მიგნება კი, თუ როგორი სახის მიდგომა იქნება ყველაზე ეფექტიანი ყოველი განსაკუთრებული შემთხვევისათვის, სავარაუდოდ ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს კანონმდებლებისა და საჯარო განხილვის ინიცირების მსურველი სხვა პირებისათვის.

მოცემულ პარაგრაფში გამოყოფილია ოთხი საკვანძო მოსაზრება დისკუსიისთვის მზადებაში მყოფ დაინტერესებულ პირთა დასახმარებლად, რათა მათ შეძლონ არსებულ ვითარებაში ყველაზე შესაფერისი მოქმედებისა და მიდგომის შერჩევაზე მსჯელობა. ხშირად ამართლებს რამდენიმე მეთოდის ერთად გამოყენება და ერთზე მეტი ღონისძიების ჩატარება. ყველაზე შესაფერის მიდგომაში სავსებით არ იგულისხმება მხოლოდ ერთი დაინტერესებული მხარის მიზნების მსახურება; სხვადასხვა მონაწილეებს განსხვავებული მიზეზები ექნებათ დისკუსიაში ჩასაბმელად და შესაძლოა განსხვავებული შედეგების მიღებას იმედოვნებენ.


მაგალითები

Belarus - The rights and responsibilities of doctors and patients in modern healthcare systems (legal and ethics issues) (2018)

Cyprus - Awareness week 2018

Denmark – Public Debate in Denmark on the future of the healthcare system (2008)

Finland - Citizen's initiative to the Parliament (2012)

France - Public debate on the law on bioethics (2018)

Germany - Public discourse on genome editing (2019)

Ireland - Public debate concerning abortion and the repeal of the eighth amendment to the constitution

Poland - Constitutional week to inform and dialogue with citizens (2018)

Portugal - Public debate on the end of life (2017-2018)

Russian Federation – Public debate and its impact on the law on transplantation of human organs and tissues (2016)

United Kingdom - Public engagement on brain science, addiction and drugs (2007-2008)