საჯარო დისკუსიის საკვანძო პრინციპს წარმოადგენს ის, რომ მან უნდა გაითვალისწინოს საკუთარი მონაწილეების ინტერესები და უფლებები, პრინციპს, რომელიც აგრეთვე ადამიანის უფლებებს უდევს საფუძვლად. საჯარო დისკუსიის ეფექტიანობას მხოლოდ ჩანაფიქრი ვერ განაპირობებს, არამედ ის აგრეთვე მოითხოვს, რომ დისკუსია პროცედურული სამართლის პრინციპების შესაბამისად წარიმართოს.

პროცედურული ზომები ხელს შეუწყობს დისბალანსისა და უთანასწორობისათვის წინააღმდეგობის გაწევას პროცესის წევრებს შორის, აქტივობის მონაწილეების ინიციატორებისა და სპონსორების ჩათვლით.

 საჯარო დისკუსიის პროცესში ქცევის პრინციპების განსაზღვრა ხელს შეუწყობს პროცესის გამჭვირვალობასა და მის მიმართ პასუხისმგებლობის წახალისებას.


მაგალითები