ბიომედიცინის გარკვეულ მიღწევებს ადამიანის უფლებებთან აქვს კავშირი, რაც გარკვეულ შეშფოთებას ბადებს ეთიკური თვალსაზრისით და ამიტომ განსაკუთრებით საყურადღებოა.

საჯარო განხილვა ბიომედიცინის მიღწევების შესახებ, საზოგადოებასა და ინდივიდებზე მნიშვნელოვანი გავლენის გამო, შესაძლოა გასცდეს მარეგულირებელ ჩარჩოებს და განვითარებას, რომელსაც შესაძლოა მოჰყვეს უცნობი საფრთხე და არაპროგნოზირებადი გავლენა საზოგადოებაზე ანდა არათანაზომიერი გავლენა გარკვეულ ჯგუფებზე.


მაგალითები