A jövő virágai a jelen magjaiból hajtanak majd ki

Indiai közmondás

A gyakorlatról

A gyakorlat végére lesz egy „virágkiállításunk”, amely a csoport sokszínűségét jeleníti meg. Kreatív gyakorlat, mely az emberi jogokról általánosságban szóló beszélgetésbe megy át: mik azok az emberi jogok, miért léteznek, és hogyan tudjuk védelmezni őket.

Érintett jogok

Az emberi jogok mindegyike

Célok

• Az emberi szükségletek, a személyes jóllét és az emberi jogok közötti összefüggések megértése
• A reflexiós és elemző készségek fejlesztése
• A szolidaritás és a sokszínűség tiszteletének erősítése

Eszközök

• Üres falfelület, ahol elég hely van a rajzok kiragasztásához
• Ceruza (résztvevőnként egy), radírok, színes filcek
• Ragasztószalag vagy gyurmaragasztó a rajzok kiragasztásához
• Tábla vagy flipchart, táblafilcek

Előkészítés

A szükséges eszközök beszerzése

Jeles nap
 • május 26Európai szomszédok napja

A gyakorlat menete

Mondjuk el, hogy ez a gyakorlat az emberi jogokról szóló beszélgetésre fog kifutni, de először a résztvevők azt fogják átgondolni, mit is jelent embernek lenni.

1. rész: Mit jelent teljes értékű embernek lenni?

 1. Bevezetőként mondjuk el, hogy ahhoz, hogy az ember teljes életet élhessen, fontos, hogy bizonyos szükségletei kielégüljenek. Például a túléléshez szükségünk van élelemre és vízre, alvásra és levegőre. Szükségünk van biztonságra is: személyes és anyagi biztonságra és egészségre. A szeretet és a valahova tartozás érzése szintén szükséglet: ezt elégíti ki például a barátság, az intimitás és a család. Végül elismerésre is szükségünk van: arra, hogy mások elfogadjanak és értékeljenek minket, és úgy érezhessük, kibontakoztathatjuk képességeinket és megvalósíthatjuk önmagunkat.
 2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy majd mindenki rajzoljon egy virágot, amely az emberi szükségleteit jelképezi. A virágoknak nyolc szirma legyen:
  • alapvető szükségletek
  • személyes biztonság
  • anyagi biztonság
  • egészség
  • barátság
  • család
  • elismerés
  • önmegvalósítás
  Minden szirmot akkorára rajzoljanak, amilyen fontos a jelenlegi életükben az adott szükséglet. Példaként rajzoljunk egy virágot a flipchartra vagy táblára, de hangsúlyozzuk, hogy ez csak példa; mindenkinek a virága másmilyen lesz.
  3. Osszuk ki a papírokat, a ceruzákat és a színes filceket, és kérjük meg a résztvevőket, hogy mindenki rajzolja a lap közepére a virágát, de hagyjon mellette helyet. Mondjuk el, hogy nincs jó vagy rossz megoldás, mindenkinek a virága egyedi lesz. Bátorításként megemlíthetjük, hogy nem kell ráírni a nevüket a lapra. A rajzok elkészítésére adjunk tíz percet.
  4. Ezután a résztvevők gondolják át, milyen körülményekre van szükség ahhoz, hogy ők teljes értékű emberként élhessenek és „virágozhassanak”. Kérjük őket, hogy rajzoljanak leveleket a viráguk köré, amelyek ezeket a feltételeket szimbolizálják, majd egy-két szóval jelezzék, mit jelent egy-egy levél. Erre is adjunk tíz percet.
  5. Végül kérjük meg a résztvevőket, hogy ragasszák fel a rajzokat a falra.

2. rész: Az emberi szükségletek és az emberi jogok összekapcsolása
6 Hagyjunk egy kis időt a résztvevőknek, hogy megnézzék a virágokat. Ezután alkossanak 3-4 fős csoportokat, és beszéljék meg az alábbi témákat:

 • Van-e kapcsolat az emberi jogok, illetve a virágok és a levelek között? Ha igen, hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
 • Fontosak vajon az emberi jogok? Miért?
 • Mit jelent számotokra az a kifejezés, hogy „emberi jogok”?

Kérjük meg a csoportokat, hogy röviden ismertessék, milyen gondolatok merültek fel a kicsoportos beszélgetés során, majd térjünk rá a feldolgozás és értékelés részre.

Feldolgozás és értékelésGoto top

Kérjük meg a résztvevőket, hogy a közös feldolgozáshoz térjenek vissza nagy körbe. Először röviden tekintsük át a gyakorlatot, majd beszéljünk arról, mit tanultak a résztvevők az emberi jogokról.

 • Hogy éreztétek magatok a gyakorlat során? Mi tetszett? Mi nem?
 • Nehéz volt eldönteni, mekkorák legyenek az egyes szirmok? A teljes értékű élethez mind a nyolc szükséglet fontos?
 • Vannak-e olyan szükségletek, amelyek nem kerültek rá a virágra? Más szóval: kellene még további szirmokat rajzolni?
 • Van olyan, aki írt valamit a virág közepébe?
 • Voltak meglepő hasonlóságok és különbségek az egyes emberek virágai között?
 • Mit mond ez el az emberekről úgy általában?
 • Mi a következménye annak az egyénre nézve, ha valamelyik szirom megsérül?
 • Mire van szükség az egyes szirmok védelméhez? Mit írtatok a levelekre?
 • Kapcsolódnak-e valahogy az emberi jogokhoz azok a dolgok, amelyeket a levelekre írtatok?
 • Mit tanultatok meg saját magatokról mint emberi lényekről? Ez hogyan kapcsolódik az emberi jogokhoz?
 • Milyen emberi jogokra van szükségünk a leginkább ahhoz (itt, ahol élünk), hogy virágozzunk, és teljes értékű emberi éltet élhessünk?
 • Vannak olyan emberi jogok, amelyek fontosabbak a többinél? Kinek fontosabbak? Mikor? Hol?
 • Miért kell folyamatosan résen lennünk, védelmezni és előmozdítani az emberi jogokat?
 • Mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legjobban meg tudjuk védeni az emberi jogokat?
 • Vannak-e olyan szükségletek, amelyeket a meglévő emberi jogi egyezmények nem fednek le?

Tanácsok a csoportsegítőknekGoto top

Az alábbi virág csak mintaként szolgál. Fontos hangsúlyozni, hogy minden résztvevő maga dönti el, mekkorák legyenek az egyes szirmok, és melyiket milyen színnel rajzolja meg.

Ne hívjuk fel külön a figyelmet a virág közepére: hagyjuk, hogy a gyakorlat során magától merüljön fel esetleg bennük, hogy ott lehet valami nagyon fontos. Ugyanígy hagyjuk, hogy maguk vessék fel esetleg a gyakorlat során, hogy szükség lenne további szirmokra, pl. kulturális biztonság, a választás szabadsága az élet minden területén, a javak igazságos elosztása, részvétel, identitás, vallás vagy meggyőződés. Minden esetben hívjuk fel a figyelmet az összefüggésekre: mi a következménye annak, ha egy szükségletet nem elégül ki, milyen jó származik abból, ha kielégül, továbbá az adott szükséglet kielégítését hogyan védik az emberi jogi jogszabályok és dokumentumok.

A 4. lépésnél hasznos lehet, ha adunk néhány ötletet. Megemlíthetjük, hogy a levelek napfény, víz és széndioxid felhasználásával tápanyagokat állítanak elő, ezzel táplálják a virágokat. Hasonlóképp, az anyagi biztonsághoz is szükség lehet például munkahelyre, bankokra és szakszervezetekre. Megemlíthetjük itt persze a munkához való jogot – ahogy az az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 23. cikke is rögzíti –, de jobb, ha a résztvevők maguk fedezik fel, hogyan kapcsolódik mindez az emberi jogokhoz.

Fontos összekapcsolni az emberi szükségleteket az emberi jogokkal, és rámutatni, hogy az emberi jogok teremtik meg egy olyan világ alapját, amelyben mindenki szükségletei kielégülnek. Szóba hozhatjuk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának Bevezetőjét, amely először is kimondja, hogy az emberiség családja valamennyi tagja veleszületett méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon, majd kifejti, hogy az ember leghőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben a félelemtől és nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz.

VariációkGoto top

Variációk

A gyakorlatot lerövidíthetjük azzal, ha csak az 1-5. lépést végezzük el, azután egyből rátérünk az emberi jogok témájának nagycsoportos megbeszélésére. Ez talán jobb megoldás fiatalabb résztvevőkkel, mert ők még nehezebben tudnak elméleti szinten dolgozni. Lehet, hogy nem mindenki érti meg, hogy a szirmok mérete feleljen meg az adott szükséglet fontosságának, esetleg a szükségletek és az emberi jogok összekapcsolását túl elvontnak találhatják.
A gyakorlatot továbbvihetjük úgy, ha rákérdezünk, hogy mely emberi jogok biztosítják a foglalkozás során említett emberi szükségletek teljesülését. Ehhez használhatjuk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának összefoglalóját. .

Javaslatok a folytatáshozGoto top

Indítványozhatjuk, hogy a résztvevők külön projekt keretében nézzenek utána, hogyan alakultak ki történelmileg az emberi jogok, illetve mik is azok a „kibontakozó jogok.48
Ha a résztvevők szívesen beszéltek arról, mi a fontos számukra az életben, talán lenne kedvük a saját világnézetükkel kapcsolatos kérdéseket is bővebben feltárni a "Megyőződéseink című gyakorlat segítségével. Vagy kipróbálhatjuk az "Emberi jogi bingó", című gyakorlatot, amely a hétköznapi élet és az emberi jogok összefüggéseire világít rá. Ha érdeklik őket a kibontakozó jogok, elvégezhetjük a környezethez való jogokkal foglalkozó "Mutasd az ujjad!" című gyakorlatot .

Javaslatok a cselekvésreGoto top

Felvethetjük ötletként a résztvevőknek, hogy csinálják meg ugyanezt a feladatot a családtagjaikkal, barátaikkal vagy kollégáikkal, és ennek kapcsán beszélgessenek velük az emberi jogokról.

További információkGoto top

Az emberi szükségletek gondolata Maslow szükséglet-elméletén, illetve Griffin és Tyrrell Maslow, and by Griffin and Tyrrell elképzelésein alapul. 49Az alapvető szükségletek azok, amelyek a túléléshez, a testi működés fenntartásához szükségesek. A személyes biztonságba beletartozik a lakhatás – hogy valakinek legyen otthona, „fedél a feje fölött” – de az is, hogy ne kelljen félnie utcai bandáktól, betörőtől, háborútól vagy terrortámadástól.
Az anyagi biztonságnak része, hogy elegendő pénzünk van ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalon tudjunk élni, továbbá létezik biztonsági háló arra az esetre, ha elveszítenénk a munkánkat. Az egészséghez tartozik nemcsak a betegség hiánya, de az is, hogy megbetegedés vagy balesetet esetén megfelelő orvosi ellátást kapjunk. A barátsághoz kapcsolódik az is, hogy csatlakozhatunk klubokokhoz és egyesületekhez, szabadon megválaszthatjuk barátainkat és intim partnereinket. A családi biztonságba beleértjük, hogy senkit nem szakíthatnak el a családjától erőszakkal. A megbecsülés azt jelenti, hogy mások tisztelnek és értékelnek minket mind önmagunkért, mind azért, amit teszünk. Az önmegvalósításhoz szükséges, hogy azok lehetünk, akik lenni szeretnénk, teljes mértékben kibontakoztathatjuk képességeinket, bízunk önmagunkban és abban, hogy helyünk van a világban.

Image: Flower Power

Goto top

Segédletek

PDFDownload as PDF