Преамбула

 

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру; і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися верхо­венством права з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносин між народами; і беручи до уваги, що на­роди Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в фундаментальні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; і бе­ручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і до­держанню прав людини і основних свобод; і беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ проголошує ЦЮ ЗАГАЛЬНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ЛЮДИНИ як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.

 

Стаття 1

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відно­шенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголоше­ні цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розріз­нення на основі політичного, правового або міжнародного статусу держави або території, до якої людина належить, неза­лежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суве­ренітеті.

Стаття 3

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

Стаття 4

Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; раб­ство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.

Стаття 5

Ніхто не повинен зазнавати катувань, або жорстокого, нелюд­ського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.

Стаття 6

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.

Стаття 7

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різни­ці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Де­кларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.

Стаття 8

Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її ос­новних прав, наданих їй конституцією або законом.

Стаття 9

Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.

Стаття 10

Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встанов­лення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвину­вачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її спра­ва була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.

Стаття 11

1.    Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встанов­лена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для за­хисту.
2.    Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинен­ня будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчи­нення не становили злочину за національними законами або за міжнародним правом. Не може також накладатись пока­рання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину.

Стаття 12

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його осо­бисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторкан­ність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від тако­го втручання або таких посягань.

Стаття 13

1.    Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2.    Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включа­ючи й свою власну, і повертатися у свою країну.

Стаття 14

1.    Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
2.    Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності ґрунтується на вчиненні неполітичного зло­чину, або діяння, що суперечить цілям і принципам Органі­зації Об'єднаних Націй.

Стаття 15

1.    Кожна людина має право на громадянство.
2.    Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити свої громадянство.

Стаття 16

1.    Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження, під час шлюбу та під час його розірвання.
2.    Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сто­рін, що одружуються.
3.    Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави.

Стаття 17

1.    Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.
2.    Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Стаття 18

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконан­ня і свободу сповідувати свою релігію або переконання як од­ноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та риту­альних обрядів.

Стаття 19

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотри­муватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і неза­лежно від державних кордонів.

Стаття 20

1.    Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціа­цій.
2.    Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асо­ціації.

Стаття 21

1.    Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представ­ників.
2.    Кожна людина має право рівного доступу до державної служ­би в своїй країні.
3.    Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосу­вання.

Стаття 22

Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідно­сті і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціаль­ній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Стаття 23

1.    Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
2.    Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рів­ну оплату за рівну працю.
3.    Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими за­собами соціального забезпечення.
4.    Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Стаття 24

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.

Стаття 25

1.    Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаю­чи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здо­ров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.
2.    Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повин­ні користуватися однаковим соціальним захистом.

Стаття 26

1.    Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кож­ного.
2.    Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток люд­ської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпи­мості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.
3.    Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для сво­їх малолітніх дітей.

Стаття 27

1.    Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті громади, втішатися мистецтвом, брати участь у науко­вому прогресі і користуватися його благами.
2.    Кожна людина має право на захист її моральних і матеріаль­них інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є.

Стаття 28

Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.

Стаття 29

1.    Кожна людина має обов'язки перед громадою, у якій тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.
2.    При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і пова­ги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в де­мократичному суспільстві.
3.    Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 30

Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займа­тися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на зни­щення прав і свобод, викладених у цій Декларації.