KOMUNIKIM PER MEDIAT:

Informacioni nga media është një e mirë publike! Pse ka rëndësi mbrojtja e atyre që e krijojnë atë

16 dhjetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Numri në rritje i kërcënimeve dhe sulmeve offline dhe online ndaj gazetarëve dhe profesionistëve të tjerë të medias gjatë viteve të fundit dëshmon nevojën imediate për të garantuar një siguri dhe mbrojtje më të mirë të gazetarëve në përputhje me standardet evropiane. Kjo u theksua gjatë...

Read More

Njoftim për Median: Diskutim publik, “Siguria dhe mbrojtja e gazetarëve: ndarja e standardeve dhe adresimi i sfidave të përbashkëta”

15 dhjetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Një diskutim publik me temë “Siguria dhe mbrojtja e gazetarëve: shkëmbimi i standardeve dhe adresimi i sfidave të përbashkëta” do të organizohet në datën 16 dhjetor – ora 09:30, në ambientet e Hotel Tirana International – salla Balsha. Aktiviteti do të mbledhë gazetarë, deputetë, përfaqësues të...

Read More

Trajnim trajnerësh për mbrojtjen e reputacionit dhe lirisë së shprehjes online për profesionistët ligjorë shqiptarë

7-10 dhjetor 2021 Korçë, Albania

Me rritjen e përdorimit të internetit, përmbajtja e medias shqiptare online është rritur në mënyrë eksponenciale duke shkaktuar sfida të ndryshme për lirinë e shprehjes. Kohët e fundit është rritur numri i çështjeve në gjykatat vendore kundër shpifjeve në internet. Duke njohur nevojën për...

Read More

Trajnerët lokalë në Ballkanin Perëndimor përgatiten për të mbajtur kurse online mbi “Lirinë e shprehjes” dhe “Mbrojtjen dhe Sigurinë e Gazetarëve”

9-10 nëntor 2021 online

Standardet e Këshillit të Evropës për lirinë e shprehjes mund të zbatohen në mënyrë më efektive duke ofruar trajnime të kësaj fushe për aktorë të ndryshëm në nivel vendor si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, oficerë policie ose studentë të cilët më pas mund të zbatojnë këto standarde në angazhimet e...

Read More

Zhvillimet më të fundit në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mbi lirinë e shprehjes në Buletinin nr. 3

10 nëntor 2021 Ballkani Perëndimor

Buletini mbi “Zhvillimet e fundit në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbi Lirinë e Shprehjes” përbën një mjet të veçantë për shkëmbimin e informacionit mbi tendencat dhe zhvillimet e reja në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut...

Read More

Aleanca për Media Etike në Shqipëri diskuton rezultatet kryesore dhe një qasje të re për trajtimin e çështjeve mbi të drejtën e autorit në vend

3 nëntor 2021 Tiranë, Shqipëri

Aleanca për Media Etike, një grup vullnetar i mediave shqiptare të përkushtuar ndaj zbatimit rigoroz të Kodit të Etikës për Gazetarët, mbajti takimin e saj vjetor më 3 nëntor 2021. E themeluar nën sekretariatin e Këshillit Shqiptar të Medias dhe e mbështetur nga projekti i përbashkët i Bashkimit...

Read More

Shkolla e Magjistraturës së Shqipërisë zgjeron grupin e saj të trajnerëve vendas të certifikuar në lirinë e shprehjes dhe të medias

28 tetor 2021 Pogradec, Shqipëri

Nëntë gjyqtarë dhe prokurorë u trajnuan intensivisht në Trajnimin për Trajnerë 4-ditor mbi nenin 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) dhe standardet e Këshillit të Evropës mbi lirinë e shprehjes dhe të...

Read More

Dhoma Kombëtare e Avokatisë në Shqipëri zgjeron grupin e trajnerëve lokalë në fushën e lirisë së shprehjes dhe të medias

24 shtator 2021 Vlorë, Shqipëri

Një grup i përzgjedhur prej 11 juristësh të Dhomës Kombëtare të Avokatisë në Shqipëri janë trajnuar mbi standardet evropiane për lirinë e shprehjes dhe medias, të përcaktuara nga Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe praktika gjyqësore të lidhura me to. Kuadri ligjor kombëtar...

Read More

Autoritetet rregullatore të medias në Ballkanin Perëndimor diskutojnë mbi rolin e tyre në paradigmat e reja të medias

9-10 shtator 2021 Budva, Mali i Zi

Për të diskutuar dhe shkëmbyer pikëpamje mbi rolin e autoriteteve rregullatore kombëtare të medias në paradigmat e reja të mediave, u organizua një Konferencë Rajonale me pjesëmarrjen e autoriteteve rregullatore të medias nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina , Kosova*, Mali i Zi, Maqedonia e...

Read More

Të rinj nga rajoni ndjekin shkollën verore mbi standardet evropiane për lirinë e shprehjes

12-16 July 2021

Është organizuar online Shkolla Verore Rajonale mbi standardet Evropiane: liria e shprehjes dhe liria e medias nga data 12 deri më 16 korrik 2021 dhe në të kanë marrë pjesë studentë të juridikut dhe shkencave politike dhe profesionistë të rinj nga Ballkani Perëndimor. Shkolla Verore kontribuoi në...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 31 results.