Универзалната декларација за човековите права  
(Резиме) 
 

Член 1
Право на еднаквост

Член 2
Слобода од дискриминација

Член 3
Право на живот, слобода,лична безбедност

Член 4
Слобода од ропството

Член 5
Слобода од тортура и деградирачки третман

Член 6
Право на признавање (препознавање) како лице пред законот

Член 7
Правото на еднаквост пред законот

Член 8
Право на правен лек од страна на надлежен суд

Член 9
Слобода од произволно апсење и прогонство

Член 10
Право на правично јавно сослушување

Член 11
Право да се биде сметан за невин додека вината не биде докажана

Член 12 Слобода од мешање во приватноста, семејството, домот и кореспонденцијата

Член 13 Право на слободно
движење во и надвор од земјата

Член 14
Право на азил од прогонство
во други земји

Член 15 Право на националности слобода истото да се промени
 

Член 16
Право на брак и семејство

Член 17
Право на сопственост

Член 18
Слобода на вера и религија

Член 19
Слобода на мислење и информации

Член 20
Право на мирно собирање и здружување

Член 21
Право на учество во владата и слободни избори

Член 22
Право на социјално осигурување

Член 23
Право на работа по желба и вклучување на синдикати

Член 24
Право на одмор и слободно време

Член 25
Право на соодветен стандард за живеење

Член 26
Право на образование

Член 27
Право на учество во културниот живот на заедницата

Член 28
Право на социјален ред кој го артикулира овој документ

Член 29
Должности на заедницата од суштинско значење за слободен и целосен развој

Член 30 Слобода од мешање на државата или лица во горенаведените права


 

Copyright © 1999 Ресурсен центар за човекови права, Универзитет во Минесота. Репродуцирано со дозвола