Pilot ceza infaz kurumu izleme ziyaretlerinin temel bulguları ve son hali verilen izleme araç seti proje paydaşlarına sunuldu

Bolu 29 - 30 Haziran 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pilot ceza infaz kurumu izleme ziyaretlerinin temel bulguları ve son hali verilen izleme araç seti proje paydaşlarına sunuldu

Ceza İnfaz Kurumu İzleme Araç Setinin hazırlanmasının ardından, Sincan, Antalya, İzmir, Rize ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında 48 izleme kurulu üyesinin katılımıyla beş saha eğitimi gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle ceza infaz kurumu izlemesinin hazırlık, ziyaret, raporlama ve takipten oluşan tüm aşamalarını kapsayan araç setinin Türkiye’deki ceza infaz kurumlarında uygulanabilirliği teyit edilmiş oldu. Eğitimler, ülke genelinde yürütülen izleme faaliyetlerinde daha yeknesak bir yaklaşım benimsenmesine ve katılan izleme kurulu üyelerinin ceza infaz kurumlarındaki koşulların ve mahpuslara gösterilen muamelenin uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat ile ne ölçüde uyumlu olduğunun daha doğru değerlendirilmesine ilişkin becerilerine de katkı sundu.

Bahsi geçen beş pilot ceza infaz kurumu ziyaretiyle ulaşılan sonuçlara ilişkin etki raporu ve gözden geçirilen araç seti, 29-30 Haziran tarihlerinde Bolu’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ele alındı. Toplantıya izleme kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu ve Ulusal Önleme Mekanizması temsilcileri ile Cumhuriyet savcıları katıldı.

Toplantı sırasında izleme kurulu üyeleri pilot ceza infaz kurumu ziyaretlerindeki deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, ulaşılan temel bulgular ile tespit edilen eksiklikler temelinde izleme faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik adımlar ve edinilen dersler tartışıldı. Toplantı sırasında katılımcılar tarafından paylaşılan bazı izlenimler şu şekildeydi; “Pilot ziyaretler, mahpuslarla yapılan görüşmeler de dâhil olmak üzere ceza infaz kurumu ziyaretlerinin düzenlenmesine ilişkin yaklaşım ve yöntemleri değiştirdi”, “mahpuslara empati ve saygıyla yaklaşılmasının güven ortamı oluşturduğu ve mahpusların konuşmaya daha istekli olmalarını sağladığı görüldü”, “ziyaretlerin temel unsuru bilgilerin üçgenlenmesidir”, “pilot ziyaretlerin ardından gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde kendimize güvenimiz arttı”.

Son olarak, yuvarlak masa toplantısında tüm paydaşların görüş birliğiyle Ceza İnfaz Kurumu İzleme Araç Setinin hazırlık süreci de tamamlanmış oldu. İlerleyen süreçte Araç Seti basılarak tüm izleme kurullarına dağıtılacak.

Söz konusu toplantı Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.