Geri

Alman ve Türk Uzmanlar Yargıtay Temsilcileriyle Yargıtayın Hukuki Çerçevesini Görüştü

Ankara 8 Şubat 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Alman ve Türk Uzmanlar Yargıtay Temsilcileriyle Yargıtayın Hukuki Çerçevesini Görüştü

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında, 8 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Yargıtayın Hukuki Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi Hakkında Derinlemesine Görüşme” ile Yargıtay üye, Cumhuriyet savcısı ve tetkik hâkimlerinden Yargıtayın mevcut kapasitesiyle ilgili ayrıntılı bilgi alındı. Köln Yüksek Bölge Mahkemesi Başkan Yardımcısı Christian Schmitz-Justen, Köln Yüksek Bölge Mahkemesi Daire Başkanı Gerd Nolden ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emel Hanağası ve Doç. Dr. F. Gökçen Taner’in danışman ekibi olarak yer aldığı bu görüşmede, Türk yargı sisteminde Yargıtayın ve bölge adliye mahkemelerinin işlev ve yetkileri, Yargıtayın daireler arası işbölümüne ilişkin mevcut yapısı, dairelerin oluşumu ve dava yönetimiyle ilgili çalışma usulleri, başkan, üye, tetkik hâkimi, Cumhuriyet savcıları ile idari personelin rolleri ve dairelerin çelişkili içtihatlarının birleştirilmesine ilişkin mevcut usuller ve uygulamalar konularında bilgi aktarımında bulunuldu.

Bu toplantının akabinde danışman ekibince, Yargıtayın oluşumu, yapısı, yetkileri, rolü ve işlevi, üyelerinin seçilme süreci gibi konularda Yargıtayın verimli ve etkili çalışmasında hukuki ve düzenleyici çerçevesinden kaynaklanan mevcut sorun ve zorluklara çözümler getirmeyi amaçlayan “Taslak Değerlendirme ve Öneriler Raporu” hazırlanarak bu rapor Nisan ayında düzenlenecek “Sunum Çalıştayı” ile geniş kapsamlı bir paydaş grubunun görüşüne sunulacak.