Geri

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi için Kısa Dönemli Yerel Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teklif Çağrısı

Ankara 11 Haziran 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi için Kısa Dönemli Yerel Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teklif Çağrısı

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesinin uygulanmasını desteklemek üzere aile mahkemelerinin işleyişi, uzmanların kapasiteleri, işbirliği mekanizmalarının kurulması ve farkındalık artırma konularında danışmanlık hizmeti temini için özellikle araştırma, tavsiye, koordinasyon ve kolaylaştırma alanlarında uzmanlığı bulunan en fazla 80 hizmet sunucusu arayışındadır. Bunlara; kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarının korunması amacıyla aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması, aile mahkemelerinin ve cumhuriyet savcılıklarının etkililiğinin ve işleyişinin iyileştirilmesi, insan hakları ve aile hukuku konularında hakimlerin, cumhuriyet savcılarının ve uzmanların kapasitelerinin artırılması, çocuk dostu adalet ilkelerinin uygulanması, paydaşlar arasında işbirliği mekanizmalarının iyileştirilmesi ve aile adalet sistemi ve aile mahkemesi yargı usulleri hakkında farkındalığının artırılması dahildir.

İlgilenen adaylar Teklif Çağrısı Dosyasında açıklandığı şekilde başvurmaya ve “Sunulacak Belgeler” ile birlikte talep edilen “Sözleşme”yi doldurmaya davet edilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 5 Temmuz 2021’dir (5 Temmuz dahil).

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

 

1: Teklif Çağrısı Dosyası

2: Sözleşme

 

Teklifler (İlgili kısımları doldurulmuş sözleşme ile teklif çağırısında istenen diğer belgeler) yalnızca e-posta yoluyla cdm@coe.intadresine konu kısmında 2021AO33 – Yerel Danışmanlık Hizmetleri_Aile Mahkemeleri referansı ile gönderilmelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Konuyla ilgili genel bilgiye Avrupa Konseyi web sitesinden ulaşılabilir: http://www.coe.int. Bu teklif verme usulüyle ilgili tüm sorular, tekliflerin sunulmasına ilişkin son tarihten en geç bir hafta önce İngilizce veya Fransızca olarak aşağıdaki adrese gönderilecektir : DGI.Justice.Reform.Unit1@coe.int. Bu adres yalnızca sorular içindir, teklif verme yöntemleriyle ilgili lütfen aşağıdaki metne bakınız.

Teklife eklenen tüm ek belgeler İngilizce dilinde gönderilmelidir, aksi takdirde ihale belgeleri dikkate alınmayacaktır. Teklif çağrısında listelenen belgelerden herhangi birinin eksik olması hâlinde, Avrupa Konseyi teklifi reddetme hakkını saklı tutar. Destekleyici belgelerin tümü PDF formatında gönderilmelidir.

 

Sunulacak Belgeler

 • Sözleşme (Act of Engagement) belgesinin ilgili yerleri doldurulmuş ve imzalanmış bir kopyası;
 • Teklif sahibinin uygunluk kriterlerini karşıladığını açık bir şekilde gösteren bir CV, tercihen Europass formatında;
 • En fazla bir sayfa uzunluğunda, özellikle aşağıdaki noktaları net bir şekilde belirten motivasyon mektubu:
 • Teklif sahibinin başvurulan (Bölüm B’ye bakınız) lot (lar) ile ilgili beklenen hizmetlerin gerekliliklerini nasıl karşıladığı ve
 • Bu alanda uluslararası işbirliği projelerinde teknik işbirliği sağlama konusunda deneyim
 • Teklif sahibi tarafından aile adaleti hakkında son zamanlarda Türkçe veya İngilizce kaleme alınmış bir belge örneği (Ör. İhtiyaç değerlendirme raporu, politika belgesi, kılavuz, eğitim materyali, broşür, makale veya konuşma);
 • 3 (üç) referans kişisinin temas bilgisi;
 • Tüm mutasarrıfların ve icra görevlilerinin listesi, yalnızca tüzel kişiler için;
 • Kayıt belgeleri, yalnızca tüzel kişiler için.

 

Tüm belgeler İngilizce dilinde gönderilmelidir (örnek belge hariç, bu belge Türkçe sunulabilir), aksi takdirde ihale belgeleri dikkate alınmayacaktır. Yukarıda listelenen belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde, Avrupa Konseyi teklifi reddetme hakkını saklı tutar.

Taranan belgelerin çıktısı alındıktan sonra okunamayacak nitelikte olması durumunda Avrupa Konseyi teklifi reddetme hakkını saklı tutar.

 

Uygunluk kriterleri:

Tüm lot’lar için ortak kriterler:

 • Aile mahkemelerinin düzenlenmesi ve işleyişi hakkında ulusal bağlamda en az 2 yıllık iş deneyimi;
 • Aile adaleti hakkında ulusal kuruluşlara ve/veya bireylere danışmanlık hizmeti sağlanması konusunda en az 2 yıllık iş deneyimi;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve diğer ilgili insan haklarının ve hukukun üstünlüğü konularının aile adaleti alanına araştırma yoluyla veya aile mahkemelerinde uygulamalı deneyim yoluyla entegre edilmesi konusunda en az 2 yıllık deneyim;
 • Türkçe mükemmel derecede yazma ve konuşma becerileri (ana dil düzeyinde);
 • Sözleşmede yer alan sınırı aşmayan mali teklif

Özel lot’lara ilişkin kriterler:

Lot 1 (Analiz ve Tavsiye):

 • Hukuk, siyaset bilimi, istatistik, sosyal bilimler veya ilgili alanlarda yüksek lisans düzeyinde üniversite derecesi veya eşdeğer araştırma deneyimi;
 • Aşağıdaki alanlardan en azından birinde en az 5 yıllık deneyim:
 • Aile üyelerinin haklarının korunmasına odaklanarak aile mahkemeleriyle ilgili araştırmaların yürütülmesi;
 • Türkiye’de aile hukuku davalarıyla ilgili avukat olarak çalışıyor olmak;
 • Türkiye’de aile mahkemesi hakimi olarak çalışmış olma deneyimi;
 • Aile mahkemelerinin yapısını ve işleyişini iyileştirmek amacıyla hükümet için politika belgeleri, mevzuat incelemeleri, tavsiyeler, stratejik planlar hazırlama;
 • Aile mahkemelerinin işiyle ilgili olarak kadınların adalete erişimi ve/veya çocuk dostu adalet.

Lot 2 (Kapasite geliştirme):

 • Yetişkin eğitimi veya sosyal çalışmalar, psikoloji ve hukuk gibi ilgili alanlarda yüksek lisans düzeyinde üniversite derecesi;
 • Aile adaleti hakkında eğitim ihtiyaç analizi yapma ve/veya eğitim programları, (eğiticilerin eğitimi dahil) modüller ve materyal (çevrimiçi ve çevrimdışı) hazırlama konusunda en az 5 yıllık iş deneyimi veya Türkiye’de hakim veya avukat olarak en az 5 yıllık iş deneyimi;
 • Yenilikçi ve etkileşimli yetişkin eğitimi yaklaşımları konusunda yetkin

 

Lot 3 (İşbirliği ve Kolaylaştırma):

 • Hukuk, iletişim, sosyal bilimler veya ilgili alanlarda yüksek lisans düzeyinde üniversite derecesi;
 • Aşağıdaki alanlardan birinde en az 3 yıllık iş deneyimi:
 • Aile adaleti alanına paydaşların daha çok müdahil olmasını sağlamaya yönelik çalışma usulleri ve bir işbirliği eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması;
 • Bir iletişim stratejisinin ve/veya aile üyelerinin hakları ve aile adalet sisteminin işleyişi hakkında genel olarak kamuoyunun ve mahkemeye başvuranların farkındalığını artırma kampanyası tasarlanması ve uygulanması;
 • Aile üyelerinin haklarının korunmasına odaklanarak aile mahkemelerinin işleyişi hakkında konferanslarda, seminerlerde ve yuvarlak masa toplantılarında konuşmalar yapma;
 • Kitapçıklar, broşürler, bilgi materyali, afişler, kısa videolar ve web siteler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere aile adaleti ile ilgili çevrimiçi ve çevrimdışı farkındalık araçlarının hazırlanması.

İhalenin verilmesine ilişkin kriterler

 • Teklifin niteliği (%90), aşağıdakiler dahil olmak üzere:
 • Deneyimin uygunluğu ve teklif sahibinin bu çağrının kapsadığı alanlardaki uzmanlığı (%40);
 • Tercihen Avrupa Konseyi veya tercihen bölgedeki diğer hükümetler arası kuruluşlar tarafından uygulanan uluslararası işbirliği programları bağlamında ulusal kuruluşlara aile adaleti konusunda teknik uzmanlık sunma konusunda deneyim (%40);
 • Türkçe (ana dil düzeyinde) mükemmel derecede yazma ve konuşma becerileri ve tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi (%10)
 • Mali teklif (%10).

 

 

Konsey uygun teklif sahipleriyle mülakat yapma hakkını saklı tutar.

Sözleşme belgesinin tümü (tüm sayfaları) doldurulmalı, imzalanmalı ve taranmalıdır. Taranan Sözleşme, ayrı ayrı sayfalar hâlinde (tek bir e-postada) ya da tek bir dokümanda birleştirilmiş hâlde gönderilebilir; ancak, tek bir dokümanda birleştirilmesi tercih edilir. Taranan tüm belgeler için .pdf dosyaları tercih edilir.

Çoklu teklif vermeye izin verilmemektedir.