Informacije o projektima Vijeća Evrope koji su već implementirani u BiH možete pronaći ovdje:

 

Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku II:

Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini – JUFREX 2

Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

Promocija različitosti i jednakosti u BiH

Kvalitetno obrazovanje za sve

Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini

 

Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku I

Program reforme zatvora u BiH

Jačanje Ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije

Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

 

 

Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru

eSrebrenica

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – faza II

Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju (2020 – 2022)

Promocija ljudskih prava i zaštita manjina u Jugoistočnoj Evropi

Jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju i borbu protiv nasilja dan ženama i nasilja u prodici u BiH

Regionalni medijski projekat

Regionalna podrška inkluziji

Jačanje sudske ekspertize o slobodi izražavanja i medija u jugoistočnoj Evropi (JUFREX)

Škola političkih studija

Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u postizanju održive rehabilitacije osuđenih lica sa nasilnim ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini

Podrška reintegraciji nasilnih i ekstremističkih zatvorenika u Bosni i Hercegovini

Strukturirano upravljanje kaznom za osuđena lica sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini

Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija u BiH

Jačanje kapaciteta pravosuđa

Podrška integralnijim i inkluzivnijim izbornim procesima u Bosni i Hercegovini