Šta je to Horizontal Facility ?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) 2019.-2022 je inicijativa je saradnje Evropske unije i Vijeća Evrope za region Zapadnog Balkana i Tursku. Njegova primjena jedan je od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za proširenje i evropsku politiku susjedstva, u kojoj su se obje organizacije složile da će dodatno ojačati svoju saradnju u ključnim područjima od zajedničkog interesa, kao što su efikasnost i nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i privrednog kriminala, sloboda izražavanja i medija i antidiskriminacijal te zaštita prava ugroženih grupa.
Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa nastavlja se nadograđivati ​​na rezultate prve faze te proširuje tematska područja sa novim temama ključnim za region, kao što su sloboda izražavanja i medija.
Druga faza programa pokriva aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji kao i Turskoj te ojačava regionalnu dimenziju programa. Osim toga, Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politici unutar sistema Vijeća Evrope ostaje važan dio programa koji je dostupan svim korisnicima.

Zašto Horizontal Facility II?

Program Horizontal Facility razvijen je kao fleksibilan mehanizam koji podržava reformske procese prilagođene korisnicima u oblastima vladavine prava, demokratije i ljudskih prava s ciljem da njegovi korisnici budu u skladu sa evropskim standardima.
Jačanjem kapaciteta korisnika za rješavanje ključnih pitanja u ovim oblastima i provedbom preporuka relevantnih nadzornih i stručnih tijela Vijeća Evrope, Horizontal Facility doprinosi boljem životu građana Zapadnog Balkana i Turske.

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Vijeće Evrope implementira Horizontal Facility II od maja 2019. u periodu od 36 mjeseci.

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa iznosi cca. 41 milion EUR (85% finansira Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Evrope, pomažu korisnicima u usklađivanju sa standardima Vijeća Evrope i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu se aktivnosti tehničke saradnje temelje na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope. Ovi zaključci i preporuke za korisnike ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.
Teme koje pokriva program Horizontal Facility uključuju:
• Osiguravanje pravde;
• Borba protiv privrednog kriminala;
• Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
• Sloboda izražavanja i sloboda medija.
Sve teme su ključni prioriteti dviju organizacija u regionu Zapadnog Balkana i Turske.
Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bave se međusektorskim pitanjima kao što su integriranje ravnopravnosti spolova, zaštita manjina i ranjivih grupa i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u provedbi programa.

Ko koordinira Horizontal Facility II?

Mehanizam koordinacije između Vijeća Evrope, Europske unije, terenskih ureda Vijeća Evrope, delegacija Evropske unije i takozvanih koordinatora korisnika Horizontal Facility (službenici ministarstava vanjskih poslova ili ureda za evropske integracije koje imenuju vlasti da djeluju kao fokalne tačke za provedbu programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i sveobuhvatna koordinacija između Vijeća Evrope, Europske unije, sudionika i partnera u dotičnim jurisdikcijama, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije osigurava sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regiji i olakšava opipljive i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i i širu javnost.

Više informacija o programu Horizontal Facility*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.