Šta je to Horizontal Facility ?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion eura za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju - slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Vijeća Evrope, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je program koji Vijeće Europe provodi od maja 2019. godine na period od 36 mjeseci.

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion EUR (85% finansira EU, 15% VE).

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Evrope, pomoći će korisnicima na Zapadnom Balkanu da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Evrope kao i pravnim tekovinama Evropske unije. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

• Osiguravanje pravde;

• Borbu protiv privrednog kriminala;

• Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i

• Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvaju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnog društva u provedbi programa Horizontal Facility.

Kako funkcioniše Horizontal Facility II?

Aktivnosti koje će poduzeti korisnici programa Horizontal Facility dizajnirane su na osnovu preporuka koje potiču iz mišljenja monitoring/savjetodavnih tijela Vijeća Evrope, a prioritetne su u skladu sa potrebama pri pregovorima o proširenju Evropske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup koji uključuje tehničku pomoć i pravne/političke savjete:

  • Tehnička pomoć u okviru programa Horizontal Facility zasniva se na „trokutu“ VE koji čine postavljanje standarda, nadgledanje i saradnja, a što predstavlja najveću komparativnu prednost Vijeća Evrope. U tom smislu će se mjere koje će se provoditi, odnositi na nedostatke utvrđene od strane nadzornih / stručnih tijela Vijeća Evrope za osiguranje pravde, borbe protiv privrednog kriminala i borbu protiv diskriminacije, a sa ciljem da se podrže korisnici programa Horizontal Facility u postizanju povećanja usklađenosti sa standardima VE. Pored toga, provedene aktivnosti imaju za cilj olakšati napredak pretpristupnih korisnika u pogledu provedbe poglavlja 23 i 24. To će se postići kroz razne aktivnosti kao što su seminari obuke, procjene (na primjer, provođenje određenih dijelova zakonodavstva ili dokumenata politika institucionalnih aranžmana, te operativnih kapaciteta određenih institucija), podrška izradi novih zakonodavnih odredbi / dokumenata politika / metodologija, smjernica / priručnika (itd.) i razmjena dobrih praksi.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertiza će pružiti ekspertizu unutar sistema Vijeća Evrope kako bi se odgovorilo na zahtjeve za zakonodavnom ekspertizom i savjetima o politikama o osiguravanju pravde, borbi protiv privrednog kriminala i borbi protiv diskriminacije, kao i slobodi izražavanja i medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat evropske Komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). To će se raditi uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Vijeća Evrope i pružiće se ključna potpora procesima pridruživanja EU.

 Glavni partneri u definisanju i sprovedbi ovog programa uključuju - ovisno o relevantnoj temi - ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih poslova; sudove, tužiteljske službe i tijela za nadzor sudova; strukture javnog upravljanja sa specifičnim odgovornostima u relevantnim oblastima kao što su borba protiv korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; ombudsmane, organe za provođenje zakona; kazneno-popravne institucije; pravne profesionalce; organizacije civilnog društva i obrazovne ustanove. Ministarstva vanjskih poslova i / ili institucije za evropske integracije, ključni su partneri u koordinaciji programa Horizontal Facility.

Ko koordinira Horizontal Facility II?

Mehanizam koordinacije između Vijeća Evrope, Europske unije, terenskih ureda Vijeća Evrope, delegacija Evropske unije i takozvanih koordinatora korisnika Horizontal Facility (službenici ministarstava vanjskih poslova ili ureda za evropske integracije koje imenuju vlasti da djeluju kao fokalne tačke za provedbu programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i sveobuhvatna koordinacija između Vijeća Evrope, Europske unije, sudionika i partnera u dotičnim jurisdikcijama, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije osiguravat će sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regiji i osigurati opipljive i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i građane regiona Zapadnog Balkana i Turske.

 


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.