U sklopu Zajedničkog programskog okvira Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II“ (Horizontal Facility II), Vijeće Evrope implemetira projekat „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“.

Ovaj projekat se nadovezuje na projekat Horizontal Facility I o jačanju zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, a pritom uvodi dvije nove komponente koje se odnose na pitanje diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta i borbu protiv govora mržnje.

Projekat se implementira u saradnji sa institucijama Bosne i Hercegovine (Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Institucijom Obudsmena za ljudska prava, Agencijom za ravnopravnost spolova, Ministarstvom vanjskih poslova i Direkcijom za evropske integracije), Republike Srpske (Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo pravde), Federacije Bosne i Hercegovine (Ministarstvo pravde, Vlada) i Vladom Brčko distrikta, kao i sa lokalnom Delegacijom Evropske unije, nevladinim organizacijama, lokalnim vlastima i ostalim relevantnim akterima.

Ukupni budžet projekta iznosti 783,000 EUR i njegova implementacija će trajati od maja 2019 – decembra 2022.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj ovog projekta jeste poboljšanje funkcionisanja mehanizama za borbu protiv diskriminacije i njihova dostupnost osjetljivim grupama u skladu sa evropskim standardima , a posebno sa preporukama monitoring tijela Vijeća Evrope kao što su Evropska komisija protiv rasizma i netrpeljivosti, Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Ovaj projekat planira postići slijedeće:

- Podržati inicijative harmonizacije okvira za borbu protiv diskriminacije na području države te razviti i implementirati odgovarajuće akcione planove/strategije po pitanju nacionalnih manjina, prava LGBTI osoba i govora mržnje;

- Jačanje kapaciteta vlasti, lokalnih vlada i/ili tijela za ravnopravnost kako bi im omogućili bolju prilagodbu intervencija koje preduzimaju u borbi protiv diskriminacije i povećanje saradnje sa vlastima u ovom polju;

- Povećati znanje i svijest javnosti o postojanju i pravima nacionalnih manjina, pravima LGBTI osoba, kao i o opasnostima koje predstavlja govor mržnje, nudeći sredstva za razvijanje drugačijih narativa.

Ovaj projekat se impementira od strane Odjela za borbu protiv govora mržnje i saradnju Vijeća Evrope, Odjel za borbu protiv diskriminacije, Generalni direktorat za demokratiju.

 

video - "kad nas je manje"

 

informacije o grantovima
priručnik za državne službenike
Državni kriterijumi
mapiranje odgovora na govor mržnje