Osoblje Vijeća Evrope, Ureda u Sarajevu:

Osoblje ureda Vijeća Evrope u Sarajevu sa generalnom sekretarkom Vijeća Evrope, gđom Marijom Pejčinović Burić, 12. jul 2022

 

Centralni ured

§ Bojana Urumova, šefica ureda

§ Vahagn Muradyan, zamjenik šefice ureda

§  Nada Durmić, asistentica šefa i zamjenika šefa ureda

§  Anesa Bektešević, finansije

§  Mirza Šoše, finansije

§ Bojan Kenjić, regionalni IT službenik 

§  Nedžad Hodžić, vozač

 

Horizontal Facility II za Zapadni Balkan i Tursku

Sloboda izražavanja i sloboda medija (JUFREX 2)

§ Vanja Ibrahimbegović-Tihak, viši projektni službenik

§ Sanja Vuletić, projektni asistent

 

Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

§ Elma Zahirović, projektni službenik

§ Lada Mujkić, projektni asistent

 

Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini

§  Maja Lukić-Schade, projektni službenik 

§ Beti Čolak, projektni asistent

 

Kvalitetno obrazovanje za sve

§ Zorica Lešić, viši projektni službenik

§ Đana Džafić, projektni asistent

 

Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini

§ Marica Bender, viši projektni službenik

§ Nejla Sahačić, projektni asistent

 

Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu

Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

§ Damjan Jugović, viši projektni službenik

§  Ivana Ivandić, projektni asistent

 

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza III 

§  Sanel Karađuz, viši projektni službenik 

§  Sadžida Tulić, projektni asistent

 

Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti slobode izražavanja i informisanja (EFEx) u Bosni i Hercegovini

§ Ilda Bešić, projektni službenik

§ Sanja Vuletić, projektni asistent

 

Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou - ROMACTED

§  Maja Grujić, projektni službenik

 

Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u postizanju održive rehabilitacije osuđenih lica sa nasilnim ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini

§ Predrag Šofranac, projektni menadžer

§ Mirza Omerhodžić, viši projektni službenik 

§ Amila Berković, projektni asistent

 

Osoblje ureda Vijeća Evrope u Sarajevu sa direktoricom Generalnog direktorata za programe Vijeća Evrope, gđom Verenom Taylor, 23. mart 2022

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku.