O projektu

Projekat se realizira u cilju podrške Bosni i Hercegovini u primjeni Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i državne strategije i akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima. Svrha projekta je pružanje političkih i zakonodavnih savjeta nadležnim institucijama, kao i tehničke podrške profesionalcima i organizacijama civilnog društva, oslanjajući se na hitne preporuke Grupe eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) u trećem evaluacijskom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu sa tematskim fokusom na pristup pravdi i učinkovitim pravnim lijekovima za žrtve trgovine ljudima.

Kao potpisnica Konvencije, Bosna i Hercegovina preuzela je obavezu da usvoji koordiniran i multidisciplinarni pristup, koji uključuje prevenciju, zaštitu prava žrtava i krivično gonjenje trgovaca ljudima. U ovom pogledu, projekat će pomoći zainteresovanim stranama i osigurati da aktivnosti projekta prate pristup zasnovan na ljudskim pravima, rodnoj osjetljivosti i prilagođen djeci, kao i međusektorski pristup.

Projekat je finansiran doprinosima država članica Vijeća Evrope u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu (2022–2025).

 

Trajanje projekta: 01.01.2023 – 31.12.2024.

 

Šta očekujemo postići projektom?

Očekuje se da će projekat postići ključne rezultate u četiri prioritetne oblasti:

  • jačanje pristupa žrtava pravdi i efikasnim pravnim lijekovima, uključujući naknadu štete;
  • unapređenje mjera za sprečavanje i borbu protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije;
  • unapređenje mjera za sprečavanje i borbu protiv trgovine djecom;
  • Uključivanje osoba koje su preživjele trgovinu ljudima u donošenje odluka i djelovanje protiv trgovine ljudima.

 

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page


 


 


 

PUBLIKACIJE 2019-2022

PUBLIKACIJE 2023-2024


 

KONTAKT

Elma Zahirović

voditeljica projekta

+387 33 95 77 90

 

Lada Mujkić

projektna asistentica

+387 33 95 77 90