Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve – Bosna i Hercegovina“ predlaže niz komplementarnih mjera na nivou politika djelovanja, te lokalnog i regionalnog nivoa za dalje unapređenje kvalitete obrazovanja u Bosni i Hercegovini kroz njegovanje demokratske kulture i inkluzije, te suzbijanja svih oblika diskriminacije u formalnom obrazovnom sistemu u skladu sa standardima i alatima Vijeća Evrope razvijenih u konsultaciji sa ključnim akterima i krajnjim korisnicima.

Projekat se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ koji traje od 2023. do 2026. godine.

Šta je cilj projekta?

 • Unaprijediti kvalitet obrazovanja njegovanjem demokratske kulture u formalnom obrazovnom sistemu i rješavanjem problema diskriminacije primjenom evropskih standarda;
 • podržati kreatore politika da dalje unaprijede i usklade prakse i politike sa pravnim tekovinama EU, te standardima Evropske unije i Vijeća Evrope;
 • osigurati da se demokratska kultura promovira kao ključni element za kvalitetno obrazovanje podizanjem svijesti o ovome u društvu.

Ko ima koristi od projekta?

 • Ministarstva obrazovanja na entitetskoj i kantonalnoj razini, te pedagoške ustanove u Bosni i Hercegovini;
 • osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini uključujući nastavnike/ce i uprave škola, učenike/ce, roditelje i lokalne zajednice.

Kako će se projekat provoditi?

 • Kroz intervencije kroz intervencije na školskom nivou i na nivou obrazovnih politika
 • kreiranjem obrazovne politike i ciljanom izgradnjom kapaciteta, podizanjem svijesti, zajedničkim školskim aktivnostima, sastancima radnih skupina, konferencijama i vršnjačkim razmjenama;
 • nadovezuje se na rezultate suradnje u prethodne dvije faze programa: projekat „Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima” (2016. – 2019.) i projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve” (2019. – 2022.) i podupire učinkovitu implementacija Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja, koje je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2. septembra 2020. godine.

Koje rezultate očekujemo?

 • Kreatori obrazovne politike nastavljaju da implementiraju Mapu puta i uključuju Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu u obrazovni sistem;
 • nastavnici/ce, direktori/ce škola i drugo školsko osoblje unapređuju svoje kompetencije za sprovođenje ciljeva Mape puta i omogućavaju učenicima/ama da razviju odgovarajuće kompetencije, samopouzdanje i kritičko razmišljanje kako bi im pomogli da postanu odgovorni građani;
 • obrazovanje je promovirano kao društvena vrijednost podizanjem svijesti društva o kvalitetnom obrazovanju kao javnom dobru i osnovnom ljudskom pravu.

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 750 000 EUR.

Budžet dodijeljen za cjelokupni Horizontal Facility program iznosi cca. 41 milion eura (85% finansira Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Kako dobiti više informacija?

Odjel za obrazovanje Vijeća Evrope
Web stranica Horizontal Facility i e-mail adresa

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.