Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Bosni i Hercegovini (BiH) će u svojoj trećoj fazi  nastaviti nadogradnju rezultata dvije prethodne akcije „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ kroz zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope. Pomenuti projekat je prilika da se koristi dosadašnje iskustvo kako bi se pomoglo donosiocima odluka i nadležnima u sektoru obrazovanja da dalje usklade bosanskohercegovačke obrazovne standarde i pristupe sa evropskim standardima.

Na osnovu antidiskriminacijskih standarda Vijeća Evrope i obrazovnih politika, uključujući Preporuku CM/Rec(2012)13 Komiteta ministara državama članicama o osiguranju kvalitetnog obrazovanja i Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Vijeća Evrope, cilj projekta je podsticati implementaciju Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Projekat se nadovezuje na rezultate postignute tokom provođenja prethodnih akcija (HFI 38 “Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima” i HFII 21 “Kvalitetno obrazovanje za sve”) te podržava efikasnu implementaciju Mape puta koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo 2. septembra 2020. godine.  

Projekat se zasniva na tri glavne linije djelovanja:

  • Podržati koordinaciju svih relevantnih ministarstava i drugih relevantnih aktera u razvoju obrazovne vizije i ciljeva u Bosni i Hercegovini;
  • Poboljšati kompetencije nastavnika, rukovodilaca škola i drugog školskog osoblja za implementaciju ciljeva Mape puta;
  • Promovirati obrazovanje kao društvenu vrijednost podizanjem svijesti društva o kvalitetnom obrazovanju kao javnom dobru i osnovnom ljudskom pravu.

U tom smislu projekat će razviti komunikacijske strategije i akcione planove uključujući sve aktere u oblasti obrazovanja i medije kako bi se obrazovanje promovisalo kao javno dobro i osnovno ljudsko pravo.

Projekat će uzeti u obzir posebne potrebe žena i ranjivih grupa, djece, Roma i drugih manjina u svim fazama njene implementacije. Njihove potrebe će se posebno odraziti u kontekstu procjene potreba, pružanja obuke i izgradnje kapaciteta, te razvoja komunikacijskih i materijala za podizanje svijesti. Također će osigurati da rodna perspektiva bude uvrštena u svim fazama njegove implementacije.