Projekat „Jačanje efikasnosti i kvalitete pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj podržati pravosudni sistem Bosne i Hercegovine u poboljšanju njegove efikasnosti i kvalitete u skladu s standardima i alatima koje je razvila Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ).

Projekat se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ koji traje od 2023. do 2026. godine.

Koji su ciljevi projekta?

  • poboljšana efikasnost i kvalitet pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine (uključujući skraćenje trajanja postupaka i smanjenje broja starih predmeta u sudovima)
  • povećanje kapaciteta za prikupljanje, obradu i analizu podataka o funkcionisanju pravosudnog sistema i pravosudne statistike (u bliskoj koordinaciji s CEPEJ projektom za Zapadni Balkan "Dashboard Western Balkans")
  • ojačani kapaciteti stručnjaka u pravosuđu u području efikasnosti i kvalitete pravosuđa

Ko ima koristi od projekta?

  • korisnici i korisnice pravosudnog sistema
  • Ministarstvo pravde na državnom nivou, Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  • Centri za edukaciju sudija i tužilaca, predsjednici sudova, glavni tužioci, sudski administratori, sudije i tužioci, sudovi

Kako se projekat provodi?

  • kroz preporuke o primjeni CEPEJ-ovih alata za efikasnost pravosuđa, kvalitet pravosuđa, medijaciju i korištenje visoke tehnologije u pravosuđu, praćenih aktivnostima jačanja kapaciteta
  • u sklopu aktivnosti jačanja kapaciteta kroz edukacije u pravosuđu na temu efikasnosti i kvaliteta rada sudova, baziranim na CEPEJ-ovim alatima i metodologijama
  • kroz provedbu radionica za poboljšanje prikupljanja, obrade i analize podataka o funkcionisanju pravosudnog sistema i pravosudne statistike prema CEPEJ-ovoj metodologiji (u koordinaciji s CEPEJ projektom za Zapadni Balkan "Dashboard Western Balkans")

Koje rezultate očekujemo?

  • korisnici i korisnice pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine imaće koristi od poboljšane efikasnosti i kvalitete pravosudnog sistema u skladu s alatima CEPEJ-a i evropskim standardima

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 658 000 EUR.

Budžet dodijeljen cjelokupnom programu Horizontal Facility iznosi ca. 41 milion eura (85% sredstava izdvaja Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.