VIJESTI

OPIS PROJEKTA

Kancelarija Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini je 1. aprila 2022. godine pokrenula implementaciju 30-mjesečnog projekta pod nazivom „Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini“. Projekat se provodi u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde (Bosna i Hercegovina, Federacija BiH i Republika Srpska), kao i sa  njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih ustanova.

Opšti cilj projekta je pružanje kontinuirane podrške vlastima BiH u njihovim naporima da dalje grade kapacitete zatvorskog sistema i ojačaju praktične vještine zatvorskog osoblja u pogledu upravljanja nasilnim  ekstremnim zatvorenicima. Time se, također, planira osigurati održivost aktivnosti koje se poduzimaju u cilju efikasne reintegracije nasilnih  ekstremnih zatvorenika  nakon njihovog povratka u zajednicu.

Prethodni projekti Vijeća Evrope „Strukturirano upravljanje kaznom za osuđena lica sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini“ i „Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u postizanju održive rehabilitacije osuđenih lica sa nasilnim ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini“ postavili su temelje i preduslove za strukturirano upravljanje slučajevima nasilnih  ekstremnih zatvorenika, kao i za međuagencijsku saradnju. Ključne aktivnosti, podržane ovim projektom , fokusirati će se na dalje unapređenje vještina zatvorskog osoblja što uključuje i unapređenje saradnje i koordinacije kroz jačanje rada u međuagencijskom okruženju, kao i uspostavljanje pouzdanih mehanizama za razmjenu informacija između zatvora i vanjskih partnera.

Nadalje, projekat će biti fokusiran na jačanje institucionalnih kapaciteta za implementaciju predotpusnih programa , što će značajno doprinijeti jačanju međuagencijske saradnje, posebno sa organizacijama u lokalnim zajednicama kada je u pitanju pružanje postpenalne podrške za nasilne  ekstremne zatvorenike i njihove reintegracije u društvo. Izrada usklađenih nastavnih planova i programa za zatvorsko osoblje koje postupa sa nasilnim i ekstremnim zatvorenicima u sve tri administrativne jurisdikcije (BiH, FBiH i RS), kao i zaštita očuvanja zdravlja zatvorskog osoblja koje radi sa nasilnim i ekstremnim zatvorenicima kroz uvođenje seta mehanizama i prevencije sindroma izgaranja, neke su od aktivnosti kojima će se rojekat baviti.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Unapređenje jedinstvene primjene programa rehabilitacije specifičnih za nasilne  ekstremne zatvorenike i alata za podršku individualnom tretmanu i predotpusnim programima  i jačanje međuagencijskih mehanizama saradnje u skladu sa usvojenim strateškim dokumentima.
  2. Pridržavajući se principa dinamičke zatvorske sigurnosti, očekuje se uspostavljanje zatvorskih kapaciteta  za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija između zatvora i drugih relevantnih agencija.
  3. Jačanje institucionalnih kapaciteta sistema za izvršenje krivičnih sankcija uspostavljanjem usklađenih  nastavnih planova i programa obuke i pružanje obuke o upravljanju nasilnim  ekstremnim zatvorenicima.
  4. Uspostavljanje mehanizama zaštite i podrške osoblja, kao i poboljšanje dobrobiti zdravlja zatvorskog osoblja koje radi sa nasilnim  ekstremnim zatvorenicima.

Ukupni budžet projekta je 700.000 EUR, a finansira se u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu 2020-2025. 700.000 EUR.