Uvod

Kancelarija Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini, 1. novembra 2018. godine započela je sa implementacijom projekta: “Strukturirano upravljanje kaznom za osuđena lica sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini”. Sprovođenje projektnih aktivnosti planirano je da traje 24 mjeseca. Projekat se realizuje u bliskoj saradnji sa ministarstvima pravde BiH, Federacije BiH i Republike Srpske, kao i sa njihovim partnerima iz Ministrarstva bezbjednosti BiH i agencija za sprovođenje zakona, službi za pružanje socijalne pomoći, organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim partnerima. Ukupan budžet projekta je 800.000 EUR i finansiran je zahvaljujući velikodušnom dobrovoljnom doprinosu Britanske Vlade i kancelarije USAID-a u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i očekivani rezultati

Opšti cilj projekta je pružanje podrške vlastima Bosne i Hercegovine u povećanju sigurnosti u društvu promicanjem rehabilitacije i reintegracije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika nakon puštanja iz zatvora. Cilj projekta je smanjiti negativne efekte koje radikalizovani zatvorenici mogu imati na druge zatvorenike i smanjiti ekstremizam i nasilje u zatvorima. Projekt će takođe uključivati ​​aktivnosti koje unapređuju znanja i vještine zatvorskog osoblja kako bi bili u mogućnosti identifikovati znakove radikalizacije među zatvorenicima, odnosno postupati sa onima koji već pokazuju znakove radikalizacije. Istovremeno, projekat će olakšati uspostavu mehanizama saradnje između agencija u svrhe pružanja kontinuirane podrške nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima nakon njihovog povratka u zajednicu.

Očekivani rezultati projekta

Komponenta 1: Izrada strateškog dokumenta koji olakšava provedbu operativnih procedura u zatvorima i međuagencijsku saradnju;

Komponenta 2: Izrada strategije za odabir zatvorskih kadrova u zatvorskim jedinicama zatvorenog tipa

Komponenta 3: Uspostava sistem vođenja slučaja (CMS) za osuđena lica sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem;

Komponenta 4: Procjena alata za procjenu rizika i potreba, kao i posebnih programa tretmana osuđenih lica sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem

Dodatne informacije

Projekat predstavlja nastavak projekta: “Podrška reintegraciji nasilnih i ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini”, koji je bio realizovan od strane kancelarije Savjeta Evrope u BiH u periodu maj 2017. godine – mart 2018. godine. Projekat je bio finansiran od strane Britanske Vlade. Projekat je rezultirao izradom: “Priručnika za procjenu i rehabilitaciju nasilnih ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini”, koji uključuje predotpusne programe tretmana, koa i procjene potreba i rizika za nasilne i ekstremne zatvorenike. Projektom je uspostavljen multidiscilinarni i međuinstitucionalni pristup, koji će se nastaviti realizacijom novog projekta.

Više o projektu možete pronaći ovdje.