VIJESTI
OPIS PROJEKTA

Naziv projekta

Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti slobode izražavanja i informisanja

u Bosni i Hercegovini

Projektno područje

Bosna i Hercegovina

Finansiranje

Dobrovoljni prilog Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida)

Implementira

Odjeljenje za saradnju u oblasti slobode izražavanja

Odjel za informaciono društvo- DG I

Trajanje

1 februar 2022 – 31 januar 2025 (36 mjeseci)


     I. POZADINA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Sloboda izražavanja (FoE) i samim tim i sloboda pristupa informacijama (FoI) su kamen temeljac demokratskog društva. One omogućavaju alate koji omogućavaju demokratsko učešće, nadzor, transparentnost i praćenje. Prepreke u efikasnom i praktičnom ostvarivanju ovih sloboda stvaraju mnoštvo trajnih problema, koji negativno utiču na društvo u cjelini.

Postojeći ustavni, pravni, regulatorni i institucionalni okvir u Bosni i Hercegovini (BiH), uključujući ratifikaciju ugovora i domaće zakonodavstvo i institucije, već postavlja temelje za zaštitu slobode izražavanja i pristupa informacijama. Međutim, različiti izvori, uključujući i izvještaje Evropske komisije za 2020. i 2021. godinu, kao i Izvještaj o procjeni potreba koji je urađen u okviru ovog projekta, potvrđuju da, uz zakonske praznine, postoji i implementacijski deficit u ovoj oblasti. U ovom okviru, ograničeni kapaciteti na državnom nivou za sveobuhvatno praćenje i procjenu implementacije takvih prava i izvještavanje o tome predstavljaju ključne prepreke za napredak ka punoj realizaciji tih prava.

Stoga se javila potreba da se podrži razvoj kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) BiH za efikasno obavljanje svog specifičnog mandata u koordinaciji praćenja ljudskih prava i izvještavanja o punom spektru ljudskih prava u odnosu na FoE i FoI. Ovo praćenje će ići ruku pod ruku sa podizanjem svijesti i jačanjem kapaciteta drugih institucija i aktera (nosilaca dužnosti i prava) , a sa interesom u slobodi izražavanja i pristupu informacijama kako bi u potpunosti i efikasno doprinijeli ovom procesu.

Cilj ovog projekta je stoga unaprijediti zaštitu slobode izražavanja (FoE) i slobode pristupa informacijama (FoI) u BiH kroz davanje doprinosa pravnom okviru i praksi zasnovanim na ljudskim pravima, kroz jačanje kapaciteta ključnih nosilaca dužnosti (MLJPI i drugih institucija koje su odgovorne u ovoj oblasti), te predstavnici nosilaca prava (medijski akteri i OCD), da u svoj rad integrišu pristup zasnovan na ljudskim pravima. Akcija se zasniva na prošlim i trenutnim aktivnostima Vijeća Evrope (CoE) u oblasti slobode pristupa informacijama/medijima i slobode izražavanja u BiH, uključujući pilot projekat koji je finansirala Sida i koji je implementiran u 2019. i 2020. godini.

Teorija promjene projekta je da je efikasna implementacija zakonodavnog okvira zasnovanog na ljudskim pravima o slobodi izražavanja i slobodi informacija ključna za napredak vladavine prava u BiH.

Cilj ovog projekta će se postići kroz tri međusobno povezane komponente koje se fokusiraju na:

(1) slobodu izražavanja,

(2) sloboda pristupa informacijama i

(3) jačanje kapaciteta MLJPI.

Sve aktivnosti će obuhvatiti ciljane inpute kao što su podizanje svijesti i obuka, zakonodavna analiza, razvoj smjernica i alata, praćenje i izvještavanje te zagovaranje.

Potpuna logika intervencije, predstavljena kroz Plan rada i Kalendar aktivnosti sa detaljima svih projektnih radnji, angažmanom međunarodnih i domaćih konsultanata/eksperata i nadležnih državnih institucija, predstavlja finalizirane preglede i početne aktivnosti početne faze projekta (period februara - maja 2022.).

  1. CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

Efekat

Unaprijeđena zaštita slobode izražavanja i slobode pristupa informacijama za sve u Bosni i Hercegovini.

 

Srednji ishod 1

Povećana efikasnost MLJPI i drugih ključnih aktera u BiH u rješavanju pitanja slobode izražavanja/medija (posebno govora mržnje).

 

Neposredni ishod 1.1

MLJPI i drugi relevantni akteri značajno su povećali svijest/znanje i raspoložive metodološke vještine/kapacitet (tj. izradu nacrta zakona, razvoj kapaciteta, zagovaranje) u oblasti slobode izražavanja, posebno o govoru mržnje.

 

Srednji ishod 2

Povećana efikasnost MLJPI i drugih ključnih aktera u BiH u rješavanju pitanja slobode informacija.

 

Neposredni ishod 2.1

MLJPI i drugi relevantni akteri su značajno poboljšali svijest/znanje i raspoložive metodološke vještine/kapacitet (tj. izradu nacrta zakona, razvoj kapaciteta, zagovaranje) u oblasti slobode informacija.

 

Srednji ishod 3

MLjPI, kao ključna institucija nosioca dužnosti, implementira pristup zasnovan na ljudskim pravima u izvršavanju svog mandata.

 

Neposredni ishod 3.1

Unaprijeđeni organizacioni upravljački kapaciteti i proceduralni alati dostupni MLJPI za upravljanje i koordinaciju aktivnosti u vezi sa slobodom izražavanja i informacija u okviru pristupa ljudskih prava.

  1. PREDLOŽENI PARTNERI / KORISNICI

Projekat će prvenstveno sarađivati sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini kao predloženim glavnim korisnikom i partnerom. U skladu sa specifičnim osnovnim temama, projekat će proširiti svoju intervenciju i na druge institucije koje nose dužnost, a koje imaju ulogu u provedbi slobode izražavanja i slobode pristupa informacijama, kao što su: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, te druge agencije i institucije, uključujući Instituciju ombudsmena za ljudska prava, Regulatornu agenciju za komunikacije, Agenciju za ravnopravnost spolova, Agenciju za zaštitu podataka, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Državnu agenciju za statistiku, Vijeće za štampu BiH, druga ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Nosioci prava, uključujući medijske aktere i novinare i organizacije civilnog društva, biće uključeni u aktivnosti tokom cijelog trajanja projekta, kao direktni i indirektni korisnici.

  1. PRIJEDLOG ARANŽMANA IMPLEMENTACIJE

Ovaj projekat će implementirati projektni tim Vijeća Evrope sastavljen od jednog lokalnog projektnog službenika (70% FTE) i jednog savjetnika (LTA) sa sjedištem u Sarajevu te jednog projektnog službenika sa sjedištem u Strazburu (70% FTE). Programski menadžer sa sjedištem u Strazburu će nadgledati i upravljati projektnim timom sa suštinskog i administrativnog aspekta.

Tim sa sjedištem u Sarajevu radit će direktno sa korisnicima, kojeg će podržavati Ured Generalne direkcije za programe (ODGP) i Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava (DG I). Sveukupno upravljanje i nadzor projekta će obezbijediti Odjeljenje za saradnju u oblasti slobode izražavanja Odjeljenja za informaciono društvo.

Vijeće Evrope će osigurati aktivno učešće odgovarajućih evropskih i domaćih stručnjaka u svim projektnim aktivnostima. Svi domaći i međunarodni stručnjaci/konsultanti moraju biti nezavisni i bez sukoba interesa.

 

Kontakti

Strazbur

Odjeljenje za saradnju u oblasti slobode izražavanja

Odjel za informaciono društvo

Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava 

Council of Europe, F-67075 Strasbourg

Cedex FRANCE

Tel: +33 3 90 21  5076

[email protected]

Tel:  +33 3 90 21 5283 

[email protected]

_________________________________

Sarajevo

Council of Europe Office Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne 11, Raiffeisen bank building B, Sarajevo 71000, BiH

Tel: +387 (0)33 957 790; ext. 2013

[email protected]