U okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility” za Zapadni Balkan i Tursku, Vijeće Evrope će provoditi projekat pod nazivom: “Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom rada i socijalne politike FBiH, Ministarstvom pravde FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Vladom Brčko distrikta BiH, lokalnim vlastima, Vijećima za nacionalne manjine na državnom i entitetskim nivoima, kao i sa organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim akterima iz oblasti zaštite i promocije nacionalnih manjina.

Projekat će pružiti podršku državnim organima u osnaživanju prava pripadnika/ca nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini kroz jačanje institucionalne koordinacije/saradnje između relevantnih aktera u oblasti manjina kao i osnaživanje njihovih kapaciteta. Pored toga, projekat će se fokusirati na povećanje svijesti građana/ki o nacionalnim manjinama i njihovoj zaštiti, što će također biti provođeno u saradnji sa vlastima na lokalnom nivou.

Za provođenje projekta je izdvojen budžet od 418.000 eura, a predviđeni datum završavanja projekta je 24. maj 2019. godine.

 

Ciljevi i očekivani rezultati

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju zaštite pripadnika/ca nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, u skladu sa evropskim standardima.

Projektom se žele postići sljedeći specifični ciljevi:

  • jačanje institucionalne koordinacije/saradnje između relevantnih aktera;
  • dijaloga među kulturama kroz sistematsko rješavanje problema vezanih za zaštitu i promociju prava.

U skladu sa tim, ciljevi projekta će biti podržani kroz realizaciju sljedećih očekivanih rezultata:

  • uspostavljeni principi koordinacije/saradnje između relevantnih aktera;
  • povećani kapaciteti relevantnih institucija o standardima zaštite manjina;
  • povećano znanje opšte javnosti o pitanjima postojanja, ulogama i pravima nacionalnih manjina, uključujući manjinske jezike u BiH.

 

Ova web stranica je kreirana korišćenjem sredstava zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća/Savjeta Evrope. Izraženi stavovi  ni na koji način ne moraju reflektirati oficijelne stavove Evropske unije.