Program reforme zatvora u Bosni i Hercegovini se sastoji od dva specifična projekta:
 

1. ZP EU/CoE "Usklađivanje kaznenih politika i prakse u BiH sa evropskim standardima"


Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom "Usklađivanje kaznenih politika i prakse u BiH sa evropskim standardima"  ima za cilj unaprijediti kapacitete rukovodnog i ostalog zatvorskog osoblja, ponuditi opcije za uvođenje probacijske službe(i) u BiH, poboljšati primjenu vanzavodskih sankcija, te izraditi i uskladiti programe tretmana za pružanje odgovarajuće podrške zatvorenicima sa posebnim potrebama. Program takođe nastoji olakšati politički dijalog između BiH vlasti na državnom i entitetskim nivoima u vezi usklađivanja standarda i praksi u oblasti zatvora.

Aktivnosti će se odvijati prvenstveno u Bosni i Hercegovini (BiH), u oba entiteta. Jedan broj studijskih posjeta će se odvijati u zemljama članicama Evropske unije (EU) i/ili Vijeća Evrope (VE).

Očekivani rezultati programa trebali bi omogućiti domaćim kreatorima politike, prvenstveno ministarstvima pravde na svim nivoima, da dodatno unaprijede zatvorske sisteme i time ispune međunarodne obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela. 
 

2. Dobrovoljni doprinos vlasti SAD-a „Podrška obuci zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini“

 

Projekat finansiran iz dobrovoljnog doprinosa vlasti SAD-a pod nazivom "Podrška obuci zatvorskog osoblja u Bosni i Hercegovini"  ima za cilj doprinijeti daljem usklađivanju rada u kazneno-popravnim ustanovama u zatvorskim sistemima u BiH sa evropskim i međunarodnim standardima, poštujući osnovne postulate humanog tretmana zatvorenika, ali i opšte i lične bezbjednosti pojedinaca u zatvorskom okruženju i zajednici.  Projekat takođe nastoji unaprijediti prakse rukovođenja zatvorima u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Aktivnosti će se odvijati prvenstveno u Bosni i Hercegovini (BiH), u oba entiteta. Jedan broj studijskih posjeta će se odvijati u zemljama članicama Evropske unije (EU) i/ili Vijeća Evrope (VE).

Očekivani rezultati programa trebali bi omogućiti domaćim kreatorima politike, prvenstveno ministarstvima pravde na svim nivoima, da dodatno unaprijede zatvorske sisteme i time ispune međunarodne obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela. 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/bih-prison-reform-programme/home

 

 

Kontakti:

Marica Bender
T: +387 33 264-360 lok 121
F: +387 33 590-447
M: [email protected]

Armin Dervoz
T: +387 33 264-360 lok 123
F: +387 33 590-447
M: [email protected]

mapa stranice

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku.