vijesti

Glavni partneri i korisnici projekta su Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske, Apelacioni sud Sud Brčko distrikta; centri za obuku sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; pravni fakulteti univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj projekta je podržati dosljedniju primjenu sudske prakse u Bosni i Hercegovini, što je od ključne važnosti za osiguranje pravne sigurnosti svih osoba i funkcionisanje efikasnog pravosuđa koje poštuje ljudska prava.

Očekuju se sljedeći rezultati:

  • da baza podataka sudske prakse i sistemi upravljanja predmetima koje koriste sudovi u Bosni i Hercegovini primjenjuju istu metodologiju klasifikacije predmeta, i da u predmetima koji se tiču ljudskih prava koriste vokabular i deskriptore koji su kompatibilni s pristupom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP);
  • da se ojačaju odjeli za sudsku praksu;
  • da se unaprijedi efikasnost sudova i osigura bolja sudska zaštita građana, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava;
  • da se unaprijedi obuka nacionalnih institucija za pružanje obuke sudijama i tužiocima;
  • da budu podržani pravni fakulteti u pružanju edukacije o ljudskim pravima.

Informacije o projektu

Trajanje: 18 mjeseci (1. jula 2020. - 31. decembra 2021.)

Mjesto / država: Bosna i Hercegovina

Budžet: 500 000 €

Finansiranje: Dobrovoljni prilog - Kraljevina Norveška

 

Projektna dokumentacija

Sažetak projekta

Korisni linkovi

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini