O projektu

Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava ali i rasprostranjen društveni problem u Bosni i Hercegovini (BiH). Stupanje na snagu Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) 2014. godine, predstavlja važnu prekretnicu u BiH naporima da se zaustavi nasilje nad ženama i djevojčicama.  Iako postoji pravni okvir, u BiH  i dalje postoji potreba za izgradnjom institucionalnih kapaciteta i pružanjem pomoći žrtvama nasilja u porodici.

Projekt Jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju i borbu protiv nasilja dan ženama  i nasilja u prodici u BiH će ojačati institucionalne kapacitete za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici doprinoseći unapređenju kvalitete prikupljanja podataka te kroz dodatne  obuke za pravne stručnjake po pitanju rješavanja slučajeva koji se tiču nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Očekivani rezultati

  • Iniciran HELPov kurs za pravne stručnjake o nasilju nad ženama i nasilju u porodici, koji je prilagođen domaćem pravnom i političkom okviru. CIlj je seniztivizirati pravne stručnjake na pitanja vezana za žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te unaprijediti njihova profesionalna znanja i vještine;
  • podrška uspostavi funkcionalnog sistema prikupljanja podataka i analize nasilja nad ženama i slučajeva femicida. Posebna pažnja pružit će se sistemu prikupljanja podataka tako sto će se sa relevantnim  BiH vlastima podijeliti primjeri dobrih praksi, koje su u skladu sa Istambulskom konvencijom. BiH vlasti BiH moći će napredovati u provedbi sveobuhvatnog sistema prikupljanja podataka o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Partneri

˃   Agencija za ravnopravnost spolova BiH

˃  Gender cenetri  FBiH i  RS;

˃   Advokatske komore FBiH i RS

˃ Centri za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS

 

Trajanje

 

 1 februar - 31 juli  2019

 

Donatori

˃   Savezni ured za vanjske poslove Njemačke

Kontakt

Projekt provodi Jedinica za projekte izgradnje kapaciteta i saradnju u Odjelu za ravnopravnost spolova Vijeća Evrope

˃   Jenna SHEARER-DEMIR, programska savjetnica

˃   Anne BRUNELLIERE, asistentica divizije

Zajedno sa  HELP odjelom, Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu zakona (DGI)

    ˃   Valentina BOZ

i Vijećem Evrope, kancelarija u Sarajevu

    ˃   Viktorija RUZIČIĆ-TOKIĆ, viša projektna službenica

 

publikacije