Geri Ceza infaz kurumu izlemesinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin araç seti paydaşlarla paylaşıldı

Ceza infaz kurumu izlemesinde dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin araç seti paydaşlarla paylaşıldı

Sivil izleme kurulları, sivil toplum, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu, Ulusal Önleme Mekanizması, infaz hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve akademi temsilcileri ile proje donörlerinden oluşan 47 katılımcı, 4 Şubat 2021’de çevrimiçi olarak düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılarak taslak izleme araç setine ilişkin tartışmalara katkı sundu.

Sivil izleme kurullarına yönelik izleme standart ve araçları, ceza infaz kurumu izlemesinin tüm aşamalarını kapsayan yeknesak bir metodoloji ve asgari standartların belirlenmesi amacıyla hazırlandı. Bu araç setinin, uygulamaya koyulduğunda, ceza infaz kurumlarındaki koşulların uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat ile ne ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirilmesinde sivil izleme kurullarına yardımcı olması hedefleniyor. Yuvarlak masa toplantısıyla, araç setinin Nisan 2020’de başlayan hazırlık süreci tamamlanmış oldu.

Toplantı katılımcıları, hazırlanan araç seti aracılığıyla ceza infaz kurumu yetkililerine spesifik tavsiyeler sunularak, Türkiye’de mahpuslara yönelik muamelenin iyileştirilmesi ve mahpusların rehabilitasyonundaki başarının artırılmasıyla ceza infaz kurumu izlemesinde artı değer sağlanacağı konusunda hemfikirdi.

Hazırlanan araç setinin sivil izleme kurullarına yönelik bilgilendirme toplantılarıyla yaygınlaştırılması ve sekiz farklı ceza infaz kurumunda yapılacak pilot ziyaretlerle uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu yuvarlak masa toplantısı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Türkiye’de Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.

Ankara 04 Şubat 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page