Gjykata e Lartë e Shqipërisë zhvillon forumin e parë rajonal për harmonizimin e praktikës gjyqësore

17 qershor 2022 Shkodër

45 gjyqtarë dhe këshilltarë ligjorë morën pjesë në datat 16 dhe 17 qershor, në forumin e parë rajonal të harmonizimit të praktikës gjyqësore të organizuar nga Gjykata e Lartë në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor shqiptar. Forumi i organizuar në Shkodër mblodhi së bashku gjyqtarë të...

Read More

Rritja e kapaciteteve të Avokaturës së Shtetit në zbatimin e vendimeve të GJEDNJ-së

30 maj 2022 Shqipëri

35 avokatë të shtetit nga zyrat qendrore dhe rajonale të Tiranës, Durrësit dhe Korçës ishin pjesë e aktivitetit, të zhvilluar në Pogradec më 27-28 maj, për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) dhe të drejtës së pronësisë....

Read More

Gjykata e Lartë shqiptare publikon përmbledhjen e parë të vendimeve në Ditën Kombëtare të Drejtësisë

10 Maj 2022 Tiranë

Përmbledhja e parë e vendimeve më relevante të Gjykatës së Lartë shqiptare është publikuar sot me rastin e Ditës Kombëtare të Drejtësisë, 10 Maj. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të shquar të sistemit të drejtësisë, akademisë, parlamentit dhe institucioneve të pavarura. Ky botim përmban...

Read More

Gjyqtari shqiptar vendoset pranë Sekretarisë së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

6 Maj 2022

Harmonizimi i praktikës gjyqësore vendase me standardet e vendosura nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Gjykata) është një parakusht themelor për ofrimin e drejtësisë efektive dhe cilësore në nivel vendor. Në këtë kuadër, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po ndihmojnë...

Read More

Dy përfaqësues të Avokaturës së Shtetit përfituan një përvojë pune në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut

13 Prill 2022

Harmonizimi i legjislacionit dhe praktikës gjyqësore me standardet e vendosura nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Gjykata) është një parakusht themelor për të garantuar sigurinë juridike dhe mbrojtjen e përgjithshme të të drejtave të njeriut në shtetet anëtare. Në këtë kontekst,...

Read More

Autoritetet shqiptare mbështeten për konsultimin e ndryshimeve të ligjit për trajtimin e pronës me ekspertë të fushës

12 prill 2022 Tiranë

Përfaqësues të lartë të institucioneve kryesore shqiptare që merren me të drejtat e pronësisë dhe ekspertë ligjorë, përfaqësues të grupeve të interesit morën pjesë në një sërë konsultimesh nga projekti i përbashkët Bashkimi Evropian /Këshilli i Evropës, "Mbështetja e zbatimit të vendimeve...

Read More

Nis kursi HELP për “Të drejtat e pronësisë dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut” për profesionistët ligjorë në Shqipëri

11 April 2022 Shqipëri

Kursi online i Këshillit të Evropës mbi të Drejtat e Pronësisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, pjesë e platformës HELP, është prezantuar online për një grup profesionistësh ligjorë nga Shqipëria, në bashkëpunim me Dhomën shqiptare të Avokatisë. Gjatë aktivitetit të prezantimit,...

Read More

Takim rajonal mbi përdorimin e Metodologjisë dhe Mjeteve të Vlerësimit

1 prill 2022 Durrës, Shqipëri

Për t'i dhënë Shkollës Shqiptare të Magjistraturës perspektiva dhe ide të reja se si të maksimizojë përpjekjet në përmbushjen e detyrave institucionale të vlerësimit të programeve që inkorporojnë elemente të të drejtave të njeriut, u organizua në Durrës një aktivitet rajonal informues me...

Read More

Vijojnë takimet rajonale të bashkëpunimit rreth zbatimit të ligjit për përfundimin e proceseve tranzitore të pronësisë

3 nëntor 2021 Shqipëri

Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Jutta Gützkow, ka vijuar takimet rajonale me stafin e kadastrës dhe autoritetet vendore përkatëse të Durrësit, Krujës, Bulqizës dhe Dibrës duke u fokusuar në sfida të rëndësishme praktike dhe aspekte të lidhura me zbatimin e ligjit 20 /2020 për...

Read More

Përmbyllja e një sërë ngjarjesh rajonale me gjyqtarë për të kontribuar në harmonizimin e praktikës gjyqësore dhe të drejtave pronësore

27 tetor 2021 Shqipëri

Një sërë diskutimesh rajonale me gjyqtarë dhe ekspertë shqiptarë u përmbyll me një shkëmbim dyditor mbi harmonizimin e praktikës gjyqësore që u zhvillua në Vlorë, me pjesëmarrjen e 20 gjyqtarëve nga Fieri dhe Shkodra. Ky shkëmbim kishte një fokus të veçantë në zbatimin e legjislacionit për...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 42 results.