Dokumente teknike

  • Rekomandime për Zhvillimin e Zyrave të Rikuperimit të Aseteve të Orientuara në Efektshmëri dhe Menaxhimit të Aseteve në Shqipëri
  • Komente mbi projekt-ndryshimet në legjislacionin e financave politike në Shqipëri
  • Rishikimi i rregulloreve për partitë publike dhe private të financimit dhe fushatës në vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe rekomandimet për Shqipërinë
  • Komente mbi draftin e udhëzimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në një portal të ankesave
  • Komente mbi draft udhëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për monitorimin e fushatës zgjedhore

Opinione të ekspertëve

  • Rishikimi i projektligjit "Për ndryshimet në Ligjin Nr. 10193, datë 3.12.2009 "Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale""
  • Qasja e bazuar në rrezik për sektorin jo-financiar në Shqipëri
  • Opinion Ligjor për projektligjin për Shërbimin Noterial
  • Opinion Ligjor mbi projektligjin Shqiptar “Për Konfliktin e Interesave