Doganierët shqiptarë përmirësojnë aftësitë e tyre në luftën kundër kontrabandës me para në dorë

18 maj 2022 Durrës, Shqipëri

Transporti fizik i parave në dorë përtej kufijve si një nga format më të vjetra dhe më elementare të pastrimit të parave, është ende i përhapur në Shqipëri dhe në rajon. Më 17 maj, në Durrës (Shqipëri), Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri trajnoi 20 përfaqësues të Drejtorisë së...

Read More

Autoritetet shqiptare aftësohen në zbatimin e rekomandimeve të GRECO-s dhe në raportimin e progresit

10 Maj 2022 Tiranë

Vlerësimet dhe rekomandimet e organit monitorues të Këshillit të Evropës kundër korrupsionit, Grupi i Shteteve Kundër Korrupsionit (GRECO), janë instrumenta të rëndësishëm në avancimin e reformave ligjore dhe institucionale për parandalimin e korrupsionit. Për të mbështetur autoritetet shqiptare...

Read More

Sistemi Elektronik i Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave – parandalimi i korrupsionit nëpërmjet rritjes së transparencës së pasurive

28 shkurt 2022 Tiranë

Vënia në zbatim e Sistemit Elektronik të Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nga 1 janari 2022, parashikon një mekanizëm efikas për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur transparencën në deklarimin dhe publikimin e pasurisë së personave të zgjedhur dhe zyrtarëve publikë. Ky...

Read More

Komunikim per Mediat

Përmirësimi i financimit të fushatës zgjedhore dhe proçesit të dekriminalizimit në vështrim të reformës së ardhshme zgjedhore në Shqipëri

15 December 2021 Tirana

Një nga konkluzionet kryesore të Konferencës “Financimi i fushatës zgjedhore, (keq)përdorimi i burimeve të administratës publike dhe dekriminalizimi: Sfidat e hasura në zgjedhjet e 25 prillit dhe rekomandimet”, organizuar dje në Tiranë ishte “Angazhimi politik për zbatimin e plotë të...

Read More

Autoritetet publike shqiptare pregatiten mbi përdorimin e sistemit të ri elektronik të deklarimit të pasurive

3 Dhjetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Në datat 1-3 dhjetor, 170 përfaqësues nga institucionet publike përkatëse zhvilluan kapacitetet dhe aftësitë e tyre për të siguruar funksionimin normal të sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë. Së bashku me grupin e trajnuar më parë prej 140 përfaqësuesve të tjerë, ata do të ofrojnë...

Read More

Përmirësimi i kapaciteteve të Inspektoratit të Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në lidhje me verifikimin efikas të deklaratave të zyrtarëve të lartë ekzekutiv

23 nëntor 2021 Vlorë, Shqipëri

Verifikimi dhe hetimi administrativ i deklaratave të interesit të personave të ngarkuar me funksione të larta ekzekutive, përbën një mjet të rëndësishme në përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik. Në kuadër të Veprimit kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri, me synim mbështetjen e...

Read More

Institucionet shqiptare të angazhuara për të forcuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar

11 Nëntor 2021 Tiranë

Më 10 nëntor, përfaqësues të lartë të institucioneve kryesore shqiptare përfitues të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri” vlerësuan progresin e arritur gjatë gjashtë muajve të fundit duke u fokusuar në kuadrin ligjor...

Read More

Forcimi i kapaciteteve institucionale për përdorimin e sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë

20-21 tetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri organizoi dy ditë trajnime për të mbështetur stafin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) dhe autoritetet publike përgjegjëse në funksionimin e sistemit elektronik të deklarimit dhe...

Read More

Udhëzime për mbikëqyrësit dhe institucionet jo-financiare për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Shqipëri

1 korrik 2021 Vlorë, Shqipëri

Një seminar kushtuar parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit u zhvillua në Vlorë me përfaqësuesit kryesorë të Ministrisë së Drejtësisë, Organit të Mbikëqyrjes Publike, Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Drejtorisë së Përgjithshme për...

Read More

Fuqizimi i bashkëpunimin për forcimin e kontrollit të deklarimit të pasurive dhe parandalimit të konfliktit të interesave në Shqipëri

21 Maj 2021 Tiranë

Në një takim me Evgjeni Basharin, Inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive (ILDKPKI), Jutta Gützkow, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, diskutui bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mbështetjen që Këshilli i Evropës i ofron ILDKPKI-së...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 40 results.