Përmirësimi i kapaciteteve të Inspektoratit të Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në lidhje me verifikimin efikas të deklaratave të zyrtarëve të lartë ekzekutiv

23 nëntor 2021 Vlorë, Shqipëri

Verifikimi dhe hetimi administrativ i deklaratave të interesit të personave të ngarkuar me funksione të larta ekzekutive, përbën një mjet të rëndësishme në përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik. Në kuadër të Veprimit kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri, me synim mbështetjen e...

Read More

Institucionet shqiptare të angazhuara për të forcuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar

11 Nëntor 2021 Tiranë

Më 10 nëntor, përfaqësues të lartë të institucioneve kryesore shqiptare përfitues të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri” vlerësuan progresin e arritur gjatë gjashtë muajve të fundit duke u fokusuar në kuadrin ligjor...

Read More

Forcimi i kapaciteteve institucionale për përdorimin e sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë

20-21 tetor 2021 Tiranë, Shqipëri

Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri organizoi dy ditë trajnime për të mbështetur stafin e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI) dhe autoritetet publike përgjegjëse në funksionimin e sistemit elektronik të deklarimit dhe...

Read More

Udhëzime për mbikëqyrësit dhe institucionet jo-financiare për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Shqipëri

1 korrik 2021 Vlorë, Shqipëri

Një seminar kushtuar parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit u zhvillua në Vlorë me përfaqësuesit kryesorë të Ministrisë së Drejtësisë, Organit të Mbikëqyrjes Publike, Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Drejtorisë së Përgjithshme për...

Read More

Fuqizimi i bashkëpunimin për forcimin e kontrollit të deklarimit të pasurive dhe parandalimit të konfliktit të interesave në Shqipëri

21 Maj 2021 Tiranë

Në një takim me Evgjeni Basharin, Inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive (ILDKPKI), Jutta Gützkow, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, diskutui bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mbështetjen që Këshilli i Evropës i ofron ILDKPKI-së...

Read More

Forcimi i monitorimit mbi financimin e fushatës zgjedhore në Shqipëri

26 shkurt 2021 Tiranë, Shqipëri

Me afrimin e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri dhe pas emërimit të monitoruesve të financimit të fushatës zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, projekti i përbashket i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Evropës Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri organizoi në bashkëpunim me...

Read More

Forcimi i ndjekjes penale kundër pastrimit të parave në Shqipëri

14 janar 2021 Tiranë, Shqipëri

Znj. Jutta Gützkow, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, takoi sot Z. Olsian Çela, Prokuror i Përgjithshëm, për të diskutuar mbi mundësitë e bashkëpunimit dhe mbështetjes për zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL si dhe aktivitetet për zhvillimin e kapaciteteve të ofruara në kuadër të...

Read More

Konferenca e Nivelit të Lartë në Shqipëri për të prezantuar raportin e fundit të GRECO-s

14 tetor 2020 Tiranë

Në një Konferencë të Nivelit të Lartë me temë "Forcimi i integritetit dhe lufta kundër korrupsionit: arritjet më të fundit", e cila u ndoq nga partnerët ndërkombëtarë në vend, Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj prezantoi gjetjet e raportit të Grupit të Shteteve kundër Korrupsionit (GRECO) mbi...

Read More

Parlamenti i Shqipërisë miraton ndryshimet në Kodin Zgjedhor

24 korrik 2020 Tiranë, Shqipëri

Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar ndryshimet në Kodin Zgjedhor pas një periudhe të gjatë konsultimesh me partitë politike dhe organizatat e shoqërisë civile dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë. Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, përmes Veprimit kundër Krimit Ekonomik në...

Read More

GRECO paralajmëron për rreziqet e korrupsionit lidhur me pandeminë COVID-1

headline 24 prill 2020 Strazburg

Grupi i Shteteve të Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit (GRECO) ka publikuar udhëzime drejtuar 50 shteteve të tij anëtare që synojnë parandalimin e korrupsionit në kontekstin e urgjencës shëndetësore të shkaktuar nga pandemia COVID-19. Udhëzimet, të nxjerra nga presidenti i GRECO-s, Marin...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 35 results.