Back Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Një instrument i gjallë

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Një instrument i gjallë

Sot shënon 70 vjetorin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, e nënshkruar nga 12 vende në Romë në 4 Nëntor 1950. Konventa përcakton të drejtat dhe liritë themelore të cilat kurrë nuk mund të shkelen nga Shtetet. Këto përfshijnë të drejtën për jetë ose ndalimin e torturës, të drejtën për liri dhe siguri ose të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare. Ajo siguron një bazë të përbashkët ligjore që lejon të kuptuarit e njëjtë të të drejtave të njeriut për njerëzit që nuk ndajnë të njëjtat tradita politike, ligjore ose shoqërore.

Krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, Konventa u krijua për të mbrojtur individët kundër abuzimeve të shteteve të tyre, për të krijuar besim midis popullatave dhe qeverive dhe për të lejuar dialogun midis shteteve.

Shkelja e Konventës e gjetur më shpesh nga Gjykata ka të bëjë me të drejtën për një gjykim të drejtë, për shkak të mungesës së drejtësisë ose procedurave tepër të gjata. E drejta për liri dhe siguri dhe e drejta për mbrojtjen e pronës gjithashtu shpesh shkaktojnë zbulime të shkeljeve, siç shpjegohet në broshurën e re "Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Një instrument i gjallë".

Evropa ka ndryshuar ndjeshëm gjatë shtatë dekadave të fundit dhe po ashtu edhe sfidat. Për t'i adresuar ato, Konventës i është dashur të zhvillohet gjatë kësaj kohe. Ajo është rishikuar shpesh dhe protokollet e reja janë shtuar për të zgjeruar fushën e të drejtave të njeriut, duke pasqyruar ndryshimet në shoqëri, përfshirë çështjet që lidhen me teknologjitë e reja, bioetikën ose mjedisin.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, organi kryesor ligjor i Këshillit të Evropës, ka vendosur për shumë çështje shoqërore si aborti, vetëvrasja e asistuar, bastisja e trupave, skllavëria në familje, birësimi nga homoseksualët, mbajtja e simboleve fetare në shkolla, mbrojtja të burimeve të gazetarëve dhe mbajtjen e të dhënave të ADN-së.

Me kalimin e kohës, Konventa, së bashku me Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, praktika gjyqësore dhe organet e saj të monitorimit u bënë një sistem unik, në të gjithë kontinentin, kolektiv që u jep në ligj të njëjtat të drejta themelore më shumë se 830 milion njerëzve që jetojnë në shtetet anëtare. Ajo gjithashtu lehtëson bashkëpunimin dhe integrimin e suksesshëm evropian; ka provuar të jetë një plan për qeverisjen e mirë dhe demokracinë efektive si në nivelin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar; Ajo është gjithashtu themeli i gjithçkaje që bën Këshilli i Evropës.

Nëse ndikimi i Konventës është kaq i madh, kjo është për shkak se vendimet e Gjykatës së Strasburgut janë të detyrueshme dhe duhet të zbatohen. Një shteti që ka kryer një shkelje i kërkohet të rregullojë dëmin e pësuar nga kërkuesi dhe të sigurojë që ndonjë shkelje e ngjashme të mos ndodhin në të ardhmen. Në praktikë, kjo shpesh rezulton në një ndryshim në legjislacionin e brendshëm.

E gjithë kjo e bën Konventën për të Drejtat e Njeriut një nga arritjet më të mëdha historike të Evropës dhe vazhdon të jetë me rëndësi dhe rëndësi të madhe edhe sot.

Kopjet falas të broshurës, të disponueshme në anglisht dhe frëngjisht, mund të kërkohen përmes [email protected].

Ju jeni gjithashtu i ftuar të shihni videot "Dymbëdhjetë njerëz - dymbëdhjetë histori" që ilustrojnë se si Konventa ka ndryshuar konkretisht dhe përmirësuar jetesën e njerëzve në shumë mënyra të ndryshme në të gjithë kontinentin.

 

4 nëntor 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page