Artiklid 3 „Piinamise ja alandava kohtlemise keelamine“, 8 „Era- ja perekonnaelu austamine“, 6 „Õigus õiglasele kohtumenetlusele, 14 „Diskrimineerimise keelamine“.

  • Kas mingi sekkumine perekonnaellu vastab seadusele, lubatud eesmärgile (nt laste õigustele) ja on proportsioonis selle eesmärgiga?
  • Kas lapse parimaid huvisid on nõuetekohaselt silmas peetud?
  • Kas vanematele ja teistele huvitatud pooltele on antud täielikku õigeaegset informatsiooni ja võimalus panustada otsustesse lapse tuleviku osas, eriti kui need on pöördumatud või raskesti tagasi pööratavad?
  • Kas vanematel ja teistel isikutel on õigus vaidlustada otsus sõltumatu ja erapooletu kohtu ees?
  • Kas neid on informeeritud nende õigustest vaidlustada ja selle tegemise ajalistest piiridest?
  • Kas lapsed on oma vanemate või hooldajate kätes sellises kahjustuste ohus, et see teeb vajalikuks nende hooldusele võtmise?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.