Riigiametnike informeerimiseks riigi Euroopa inimõiguste konventsiooni kohastest kohustustest

 • Kohustus austada inimõigusi

  Kohustus austada inimõigusi

  Liikmesriikide peamine kohustus on „ tagada igaühele, kes on nende jurisdiktsiooni all, konventsiooni I osas määratletud õigused ja vabadused“, (mis hõlmab erinevate protokollide lepinguosaliste...

 • Õigus elule

  Õigus elule

  Artikli 2 punkt 1 ütleb, et “ Igaühe õigust elule kaitstakse seadusega. Kelleltki ei või tahtlikult võtta elu… ” Sellele järgneb erand surmanuhtluse kohta, mis ei puuduta riike, mis on...

 • Piinamise ning ebainimliku ja alandava kohtlemise keelamine

  Piinamise ning ebainimliku ja alandava kohtlemise keelamine

  Artikkel 3 sätestab lihtsalt, et “kedagi ei või piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada”. See on absoluutne õigus. Tavatuna konventsiooni sätete hulgas puuduvad lubatud...

 • Orjuse, sunniviisilise ja kohustusliku töötamise keelamine

  Orjuse, sunniviisilise ja kohustusliku töötamise keelamine

  “Orjus” tähendab “isiku staatust või olukorda, kelle suhtes tarvitatakse mingit või kõiki omandiõigusega seotud  volitusi“. Juhtumil, kus noorelt tütarlapselt, kes oli toodud tema kodumaalt, nõuti...

 • Õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele

  Õigus isikuvabadusele ja -puutumatusele

  Õigus mitte võtta isiklikku vabadust seadusliku aluseta on üks konventsiooni süsteemi nurgakivisid. Nii kinnitab artikkel 5 selgelt alguses vabaduse eeldamist nii positiivselt kui negatiivselt:...

 • Õigus õiglasele kohtumenetlusele

  Õigus õiglasele kohtumenetlusele

  Artikli 6 põhisäte punkti 1 esimeses lauses on, et „igaühel on oma tsiviilõiguste ja -kohustuste või temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamisel õigus õiglasele ja avalikule...

 • Artiklid 8-11

  Artiklid 8-11

  Neil neljal artiklil, vastavalt era- ja perekonnaelu austamise, mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabaduse; sõnavabaduse ja kogunemiste ja ühenduste moodustamise vabaduse kohta, on mitu ühist joont:...

 • Õigus era- ja perekonnaelu austamisele

  Õigus era- ja perekonnaelu austamisele

  Punkti 1 kohaselt on igaühel õigus tema era- ja perekonnaelu, kodu ja sõnumite saladusele. Kõiki neid mõisteid on Kohus laialt tõlgendanud, minnes väljapoole nende tavatähendusest paljudes...

 • Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus

  Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus

  Punkt 1 on kaheosaline: piiramatu õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele, mis kätkeb vabadust vahetada oma usku või veendumusi; piiratud õigus kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi...

 • Sõnavabadus

  Sõnavabadus

  Punkt 1 sätestab: „Igaühel on õigus sõnavabadusele.  See õigus kätkeb vabadust oma arvamusele ning vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid ilma ametivõimude sekkumiseta ja sõltumata...

 • Kogunemiste ja ühingute moodustamise vabadus

  Kogunemiste ja ühingute moodustamise vabadus

  Artikkel 11 garanteerib kaks õigust tegutseda koos kaasinimestega. Kogunemiste vabadus kätkeb endas eraviisilisi koosolekuid, marsse, protsessioone, demonstratsioone ja istumisstreike. Eesmärgid...

 • Õigus abielluda

  Õigus abielluda

  Artikkel 12 ütleb: „Abieluealisel mehel ja naisel on õigus abielluda ja luua perekond kooskõlas selle õiguse kasutamist reguleerivate riigisiseste seadustega.“ See kehtib vaid abielu ja mitte...

 • Õigus tõhusale menetlusele enda kaitseks

  Õigus tõhusale menetlusele enda kaitseks

  Artikkel 13 nõuab tõhusa riikliku menetluse tagamist konventsiooni õiguse rikkumise korral. Selle artikli alla kuuluvate hagide puhul uurib Kohus tavaliselt siseriiklikku õigusrežiimi, et aru...

 • Diskrimineerimise keelamine

  Diskrimineerimise keelamine

  Artikkel 14 nõuab, et „konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste kasutamine tagatakse ilma mingi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus,...

 • Individuaalavaldused

  Individuaalavaldused

  See on protseduuriline säte, mis garanteerib igale isikule, valitsusvälisele organisatsioonile või inimrühmale, kes väidavad, et nad on käesolevas konventsioonis ja selle juurde kuuluvates...

 • Protokoll nr. 1

  Protokoll nr. 1

  Vara kaitse (artikkel 1) See artikkel sätestab üldise reegli, millele järgnevad kaks eriomast reeglit vara kaitseks. Üldine reegel:  „Igal füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus oma omandit...

 • Protokoll nr. 4

  Protokoll nr. 4

  Võlavangistuse keelamine (artikkel 1)  „Kelleltki ei või võtta vabadust üksnes sel alusel, et ta ei suuda täita oma lepingujärgseid kohustusi.“  Sõna „üksnes“ on oluline: artikkel ei keela...

 • Protokoll nr. 7

  Protokoll nr. 7

  Välismaalaste väljasaatmisega seotud protseduurilised kaitseabinõud (artikkel 1) See garanteerib, et välismaalasest õiguspäraselt riigi territooriumil elavat  üksikisikut ei tohi välja saata ilma...

Käesoleva töövahendi eesmärgiks on pakkuda Euroopa inimõiguste konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) lepinguosaliste riikide ametnikele informatsiooni ja praktilisi juhtnööre, et austada nende inimeste konventsiooni kohaseid õigusi, kellega nad tegelevad, täita riikide konventsioonile vastavaid kohustusi ja sellega nii palju kui võimalik vältida konventsiooni rikkumisi.

Kellele on see töövahend mõeldud

Töövahend on esmajoones mõeldud õigussüsteemis  töötavatele ametnikele ja neile, kes vastutavad seaduse jõustamise või isikuvabaduse äravõtmise eest. Spetsiifiliselt hõlmab see (kuid ei piirdu sellega) politseid, vanglaametnikke, immigratsiooniametnikke ja töötajaid kinnistes psühhiaatriaasutustes või muudes asutustes, mis kannavad hoolt haavatavate isikute eest.

Laiemalt on töövahend mõeldud ka kõigile ametnikele, kes suhtlevad avalikkusega viisil, mis tõstatab potentsiaalseid konventsiooni kohaseid teemasid, näiteks sotsiaaltöötajad, registripidajad ja litsentsiametite ametnikud.

See ei ole mõeldud kohtunikele, advokaatidele või kõrgematele riigiteenistujatele, vaid neile, kes on „eesliinil“. See ei eelda eelnevaid juriidilisi teadmisi.

Töövahendi kasutamine

 • Ülevaade konventsiooni ja selle protokollidega antud õigustest ning riigi vastavatest kohustustest järjekorras, nagu sätted esinevad. (NB! Nagu ülal märgitud, ei ole kõik riigid kõigi protokollide lepinguosalised, III osa avaldab  avaldamise hetkel kehtiva situatsiooni selle kohta, kes on milleks kohustunud.) Neid sätteid, mis kõige sagedamini esinevad ametnike töös, kellele see töövahend on koostatud, on käsitletud detailsemalt kui neid, mis esinevad harva. Töövahendi eesmärgiks ei ole hõlmata kõiki potentsiaalseid teemasid, nagu seda teeks juriidiline käsiraamat; see kontsentreerub valikuliselt kõige olulisematele ja sagedasti kohatavamatele.
 • Küsimused ja kontrollnimekirjad, mis toovad esile punktid, mille üle järele mõelda, et aidata ametnikel otsustada, kas potentsiaalne probleem konventsiooni kohaselt tekib, lisaks nooldiagramm.

Konventsioon ja kuidas see toimib

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (kasutades konventsiooni ametlikku nime) on rahvusvaheline leping Euroopa Nõukogu (mitte segi ajada Euroopa Liiduga) liikmesriikide (praegu 47) vahel. Euroopa Nõukogu loodi pärast teist maailmasõda rahvusvahelise organisatsioonina demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi edendamiseks. Konventsioon võeti vastu 1950. aastal.

Riigid on kohustatud täitma konventsiooni kohustusi, kui nad saavad ratifitseerimisega selle pooleks. Kõik liikmesriigid on konventsiooni ratifitseerinud.

Konventsiooni juurde kuulub palju valikulisi protokolle, mis täiendavad selle sätteid, ühendades konventsiooniga tagatud olulised õigused. Liikmesriigid võivad valida, kas aktsepteerida valikulisi protokolle, neid ratifitseerides, ja mitte kõik riigid ei ole kõiki valikulisi protokolle heaks kiitnud. Te peaksite kontrollima, millised valikulised protokollid on ratifitseerinud teie riik, Euroopa Nõukogu Lepingu kantselei veebilehelt.

Please note: We invite you to send us any suggestions that may improve the content or the presentation of this website. Please feel free to fill in this information on the contact form provided for this purpose.