Artikkel 6 „Õigus õiglasele kohtumenetlusele“, protokolli nr. 1 artikkel 1 „Vara kaitse“.

  • Kas otsuse tegemisel on seaduslik alus?
  • Kas otsuse tegemisel on olemas avalik huvi?
  • Kas otsus kahjustab õiglast tasakaalu üksikisiku ja üldiste huvide vahel?
  • Kas üksikisikul on õigus otsus sõltumatus ja erapooletus kohtus vaidlustada?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.