Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 5 „Õigus vabadusele“, 8 „Era- ja perekonnaelu austamine“, 14 „Diskrimineerimise keelamine“, 34 „Individuaalavaldused“, protokolli nr. 4 artikkel 2 „Liikumisvabadus“.

 • Kas  on kaalutud vähemtõsiseid meetmeid kui vabaduse võtmine ja leitud need olevat ebapiisavad?
 • Kas tingimused, kus inimest hoitakse, on piisavad puhtuse, toidu ja voodikoha osas ega ole ülerahvastatud?
 • Kui kinni peetakse haavatavatesse vähemusrühmadesse kuuluvaid inimesi, siis kas neid koheldakse diskrimineerimiseta?
 • Kas on kasutatud kõiki vajalikke ja põhjendatud meetmeid, et hinnata kinnipeetava tervislikku seisundit, eriti kui on viiteid, et nad võivad olla vigastatud?
 • Kas kinnipeetavaid on eelnevalt hinnatud enesevigastamise riski osas ja kas neid, kelle puhul on selline risk tuvastatud, jälgitakse regulaarselt?
 • Kas kinnipeetud on kaitstud vägivalla eest teiste kinnipeetute käe läbi?
 • Kas haavatavatele kinnipeetavatele (haiguse, puude, vanuse, seksuaalse orientatsiooni jne tõttu) on pakutud sobivat hoolitsust ja kaitset?
 • Kas kinnipeetutele on antud õigus kirjavahetuseks, eriti nende advokaatide ja kohtutega?
 • Kas mingi sekkumine sellesse õigusesse on seaduslik, seaduslikult lubatud eesmärgiga ja proportsionaalne?
 • Kas kinnipeetavate õigus pöörduda Euroopa Inimõiguste Kohtusse on mingil viisil takistatud?
 • Kas eeluurimisvangistuses olijaid on täielikult informeeritud nende vastu esitatud süüdistuse olemuse ja põhjuse kohta?
 •  Kas neile on antud piisavalt aega ja võimalusi, eriti privaatne juurdepääs nende advokaatidele, oma kaitse ettevalmistamiseks?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.