Εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε τα εργαλεία (διαθέσιμα σε επτά γλώσσες), που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτουν οι πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές. Η εργαλειοθήκη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών (Linguistic Integration of Adult Migrants – LIAM), το οποίο εντάσσεται στο μείζον πρόγραμμα γλωσσικής πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει 57 εργαλεία και άλλους πόρους που παρουσιάζονται στις διάφορες ενότητες αυτής της ιστοσελίδας. Τα εργαλεία μπορούν να μεταφορτωθούν και να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών πλαισίων.

Η εργαλειοθήκη σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς, και κυρίως τους εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν γλωσσική υποστήριξη σε ενήλικες πρόσφυγες. Σε όλη την έκτασή της παρούσας εργαλειοθήκης, ο όρος «πρόσφυγας» καλύπτει μία ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας τόσο τους αιτούντες άσυλο όσο και τους πρόσφυγες.
 
  Οδηγίες, συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων και συχνές ερωτήσεις
   Eναρκτήριας διάσκεψη

Μετανάστες

Η ένταξη των μεταναστών και η επίδραση που δέχεται από την απόκτηση ικανοτήτων τους στη γλώσσα/ γλώσσες της χώρας υποδοχής αποτελούν αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής σε ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος του προγράμματος «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η παροχή υποστήριξης στους φορείς χάραξης πολιτικών και σε όσους εργάζονται για τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, βλ. ιστοσελίδα  του προγράμματος «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» (LIAM project website)

deelenesfritnltr
Language Policy Portal

www.coe.int/lang

Launched at the Council of Europe in Strasbourg (22-23 November 2017)

  Programme including presentations

  Summary report