Κατάλογοι επιλεγμένων ιστοσελίδων, οι οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τους εθελοντές που παρέχουν γλωσσική υποστήριξη σε πρόσφυγες, διατίθενται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη την πολιτική ή τη θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

 

 Κατάλογος επιλεγμένων ιστοσελίδων στα Αγγλικά

 Κατάλογος επιλεγμένων ιστοσελίδων στα Γαλλικά

 Κατάλογος επιλεγμένων ιστοσελίδων στα Γερμανικά

 Κατάλογος επιλεγμένων ιστοσελίδων στα Ιταλικά