Εργαλειοθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε τα εργαλεία (διαθέσιμα σε επτά γλώσσες), που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτουν οι πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές. Η εργαλειοθήκη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών (Linguistic Integration of Adult Migrants – LIAM), το οποίο εντάσσεται στο μείζον πρόγραμμα γλωσσικής πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει 57 εργαλεία και άλλους πόρους που παρουσιάζονται στις διάφορες ενότητες αυτής της ιστοσελίδας. Τα εργαλεία μπορούν να μεταφορτωθούν και να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών πλαισίων.

Η εργαλειοθήκη σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς, και κυρίως τους εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν γλωσσική υποστήριξη σε ενήλικες πρόσφυγες. Σε όλη την έκτασή της παρούσας εργαλειοθήκης, ο όρος «πρόσφυγας» καλύπτει μία ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας τόσο τους αιτούντες άσυλο όσο και τους πρόσφυγες.
 
  Οδηγίες, συνοπτική παρουσίαση των ενοτήτων και συχνές ερωτήσεις
   Eναρκτήριας διάσκεψη

The Council of Europe and the European Commission will celebrate the European Day of Languages on 26 September.

This year it has been important to help refugees from Ukraine settle as much as possible into their host countries, both neighbouring and far away. A central part of this help is assisting member states in their response to the challenges faced by those providing language support to both children and adults. The Council of Europe has developed a set of tools for this very purpose, which takes into consideration the refugees specific needs for adjusting to their new environment.

The tools are designed to help organisations, teachers, and volunteers assisting newly arrived people with no, or very little knowledge, of the language of the new country.

Particular attention is paid to the school environment for children. Nine tools have been translated into the languages of neighbouring countries with the largest numbers of refugees from the war in Ukraine: Hungarian, Polish, Romanian, Slovak/Czech, as well as French and Italian.

The Language support for adults arriving from Ukraine (twenty-three new tools) have been adapted from the Toolkit for adults which was developed as part of the Council of Europe’s Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM) project.

Μετανάστες

Η ένταξη των μεταναστών και η επίδραση που δέχεται από την απόκτηση ικανοτήτων τους στη γλώσσα/ γλώσσες της χώρας υποδοχής αποτελούν αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής σε ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος του προγράμματος «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η παροχή υποστήριξης στους φορείς χάραξης πολιτικών και σε όσους εργάζονται για τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, βλ. ιστοσελίδα  του προγράμματος «Γλωσσική Ένταξη Ενήλικων Μεταναστών» (LIAM project website)

Πιλοτική εφαρμογή