Back

Mbahen takimet e skuadrës kombëtare të fazës II të programit ROMACTED në Shqipëri

29 korrik 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Mbahen takimet e skuadrës kombëtare të fazës II të programit ROMACTED në Shqipëri

Një seri takimesh të Ekipit Kombëtar të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED, faza II u organizuan në Shqipëri në 12 dhe 16 korrik, online. Këto takime bashkuan në rrugë virtuale stafin e programit të Këshillit të Evropës, përfaqësues të Instituti i Kulturës Romane në Shqipëri (IRCA) si organizatë mbështetëse, lehtësuesit e sapozgjedhur dhe pikat qendrore ministrore përgjegjëse për zbatimin e Planit të ri Kombëtar të Veprimit për Barazinë, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë ( 2021-2025).

Takimet e Ekipit Kombëtar synuan të sigurojnë një hyrje të qasjes dhe metodologjisë ROMACTED dhe të diskutojnë mbi kornizën përkatëse ligjore dhe të politikave me një ndikim të drejtpërdrejtë në integrimin e romëve në nivelin vendor.

Orsiola Kurti, Oficere e Lartë e projektit ROMACTED, prezantoi programin ROMACTED me fokus në produktet kryesore prej zbatimit të fazës I në Shqipëri: (i) Planet vendore për integrimin e pakicave rome dhe egjiptiane 2019-2022 aprovuar prej këshillave vendore; (ii) Udhëzuesit për bashkitë për buxhetimin e përgjigjshëm për pakicat rome dhe egjiptiane në nivel vendor; Plani Operacional i Qendrës Komunitare në Bashkinë Korçë; (iv) Manuali i përshtatur dhe kontekstualizuar ROMACTED pasuruar me përvojat e ekipit mbështetës në terren. Gjithashtu, u vendos theksi në metodat e punës, rolet dhe përgjegjësitë dhe afatin kohor të pritshëm të zbatimit në secilën bashki partnere, sipas Planit Kombëtar të Punës.

Bledar Taho, Pika Fokale e ROMACTED, dhe Xhesika Korra, Koordinatore, në emër të Institutit të Kulturës Romane në Shqipëri, ofruan një përmbledhje të hollësishme të dukshmërisë, komunikimit dhe raportimit në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Përfaqësuesit e organizatës mbështetëse ofruan rekomandime me qëllim vijimësinë e punës së zbatuar gjatë fazës I.

Ina Kokedhima, Eksperte për minoritetet rom dhe egjiptiane siguroi kontributet e politikave nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë me synimin për të mbështetur dhe rritur puna e lehtësuesve ROMACTED në funksion të zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit në nivelin vendor.

Këto takime shërbyen si një mundësi për shkëmbimin e përvojave të punës ndërmjet lehtësuesve të angazhuar më parë të fazës I dhe lehtësuesve të rinj të fazës II. Sesione individuale të reflektimit të personalizuara u organizuan në 27 - 28 Korrik për të ndjekur dorëzimin e planit tremujor të punës për secilën komunë partnere, duke siguruar një fillim të qetë të punës me komunitetet rome dhe autoritetet lokale deri në fillim të shtatorit.

Programi ROMACTED, faza II, zbatohet në 10 bashki në Shqipëri: Elbasan, Cërrik, Pogradec, Korçë, Përmet, Gjirokastër, Vlorë, Fier, Roskovec, Fier dhe Lushnje gjatë viteve 2021-2024.

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail