Որպես մասնագիտական պրակտիկայի ոլորտ, հանրային բանավեճը ձևավորեց նոր հասկացություններ և տերմինաբանություն, որոնցից շատերը քննադատության առարկա են կամ արտացոլում են տարբեր նախապատվություններ և հանձնառություններ: Հաջորդող բառարանը նախատեսված չէ եզրույթների նշանակության սպառիչ սահմանում տալու համար, այլ փորձ է պարզապես հստակեցնել որքանով են հստակ սույն ուղեցույցում օգտագործված` հնարավոր շփոթություն առաջացնող եզրույթները: