Սոցիալական հարաբերությունների կառուցվածքը և մարդկանց միջև տեղեկություններ փոխանակելու, կոլեկտիվ կարծիքներ ձևավորելու և հանրային որոշումներ վրա ազդեցություն թողնելու եղանակը զգալի փոփոխություն է ապրել քսանմեկերրորդ դարում, ինչը պայմանավորված է նաև տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներով, որոնք առաջացրեցին սոցիալական շփման նոր ձևեր:

Որոշ դեպքերում չկան վտանգը, ազդեցությունը և սոցիալական հետևանքները հասցեագրող նորմատիվային կարգավորումներ կամ դրանք հետ են մնում տեխնիկական զարգացումներից: Բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ շարունակական զարգացման փուլում են, որի արդյունքում ի հայտ են գալիս կիրառման ձևեր, որոնք հնարավոր չէր նախատեսել: Դրանք դժվար է սահմանել և, հետևաբար, դուրս են մնում գործող նորմատիվային կարգավորումների շրջանակից:

 Կենսաբժշկության ոլորտում կարող են լինել տեխնիկական արագ զարգացումներ, որոնք մարտահրավերներ կառաջացնեն օրենսդիրների և բուժմասնագետների համար:

 Սոցիալական շփումների նոր հարթակները կարող են մեկուսի համայնքներում ձևավորել բևեռացված բանավեճ այն հարցերի շուրջ, որոնք կարող են պահանջել ավելի լայն և ներառական քննարկում:

 Առանց հանրային բանավեճը խթանելու ջանքերի` մարգինալացված և խոցելի խմբերի ձայները կարող են խլացվել կամ անտեսվել:

օրինակներ օրինակներ

Գերմանիա` գենոմի խմբագրման մասին հանրային քննարկում (2019թ.)

Գենային խմբագրման արագ զարգացող CRISPR- Cas9 տեխնոլոգիան սահմանվել է որպես հանրային բանավեճի կենսաէթիկական հիմնահարց, որը խիստ ակտուալ է իրազեկումը բարձրացնելու և վտանգներն ու օգուտները վերլուծելու համար: Գերմանիան այս խնդրի հանրային լայն քննարկում կազմակերպած երկրների շարքում է, տես` 2019 թվականին Genomchirurgie im gesellschaftlichen Diskurs նախաձեռնության վերաբերյալ գերմանական փորձը:


օրինակներ