«Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կենսաբժշկության ոլորտում» ծրագիրը կենսաբժշկության ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված առաջին ծրագիրն է Հայաստանում:

Եվրոպայի խորհրդի կենսաբանության և բժշկության նվաճումների կիրառման առնչությամբ մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության մասին կոնվենցիան (Օվիեդոյի կոնվենցիա) միակ իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային փաստաթուղթն է, որը սահմանում է կիրառելի օրենսդրական շրջանակ և՛ ամենօրյա բժշկական պրակտիկայի և՛ կենսաբժշկության մեջ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար:

Ծրագրի նպատակն է `նպաստել կենսաբժշկության ոլորտում մարդու իրավունքների և էթիկական սկզբունքների եվրոպական ստանդարտների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը (ինչպես օրինակ՝ բժշկական միջամտությունների համար տեղեկացված համաձայնությունը, կամավոր անհատույց օրգանների դոնորությունը, գենետիկ ժառանգության պահպանումը) և օժանդակել ոլորտում ազգային օրենսդրության և պրակտիկայի համապատասխանեցմանն ուղղված ազգային ջանքերին, որը կնախապատրաստի ՀՀ-ին՝ միանալու Օվիեդոյի կոնվենցիային:

Ընթացիկ աշխատանքներ Ընթացիկ աշխատանքներ
  • Կենսաբժշկության ոլորտում ազգային օրենսդրության վերլուծության աշխատանքային խմբերը ձևավորված են և վերլուծության նախնական արդյունքնեըը գտնվում են ամփոփման փուլում:

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 Մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության մասին կոնվենցիա (Օվիեդոյի կոնվենցիա)

 Օվիեդոյի կոնվենցիան և լրացուցիչ արձանագրությունները

 CM/Rec(2016)8 հանձնարարականն Անդամ պետություններին Անձնական առողջությանը վերաբերող տվյալները, ներառյալ՝ գենետիկ թեստերից ստացված տվյալներն ապահովագրության նպատակների համար մշակելու մասին

 CM/Rec(2016)6 հանձնարարականն Անդամ պետություններին Մարդկային ծագում ունեցող կենսաբանական նյութերով կատարվող հետազոտությունների մասին

 Կենդանի կամ մահացած դոնորների մարմնի և մարմնի մասերի առնչությամբ ֆինանսական օգուտ ստանալու արգելքի սկզբունքի իրագործման ուղեցույց

 Լրացուցիչ հաշվետվություն:Հոգեկան առողջության ոլորտում ոչ հարկադիր միջոցառումների կիրառման լավագույն փորձը Եվրոպայի խորհրդում

 Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները

 Հետազոտությունների էթիկայի հանձնաժողովի անդամների ուղեցույց

  Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ Քովիդ-19 ժամանակաշրջանում

ԶՐՈՒՅՑ ԶՐՈՒՅՑ