Во Северна Македонија отпочнаа шест онлајн каскадни курсеви за “Бесплатна правна помош за жртви на домашно насилство и деца”

14 октомври 2021 Скопје

Осумдесет и шест адвокати од Република Северна Македонија ќе бидат дел од шест каскадни курсеви, организирани со поддршка на Horizontal Facility II, заедничката програма на Европската унија и на Советот на Европа, во соработка со Адвокатската комора на Република Северна Македонија. Овие курсеви...

Read More

Членови на Акциската група кои работат во рамки на локална ромска заедница едуцирани по однос на родово-сензитивниот пристап во превенцијата и борбата против трговијата со луѓе и трговијата со деца

14 октомври 2021 Скопје

„Основните човекови права на жртвите на трговија со луѓе се нарушуваат без никакво грижа на совеста. Спречување и раното откривање на потенцијалните жртви на трговијата со луѓе се клучни во борбата против трговијата со луѓе“- објасни Билјана Јовановска, од НВО Отворена Порта – Ла Страда, кој...

Read More

“Заштитете ги децата од трговијата со луѓе!”: Европски ден за борба против трговија со луѓе во Северна Македонија

18 Октомври 2021 Скопје

“Било кое дете може да стане жртва на трговијата со луѓе. Поради тоа е многу значајно да имаме обучени наставни кадри кои што ќе можат да ги препознаат показателите за трговијата со деца и соодветно и благовремено да реагираат” – изјави Зеќирија Хасипи, Директорот на Бирото за развој на...

Read More

Европскиот ден против трговија со луѓе одбележан на Западен Балкан

18 октомври 2021 Сараево, Скопје, Белград

Трговијата со луѓе е сериозно прекршување на човековите права и само преку здружена акција на сите релевантни фактори - институции, граѓанското општество и професионалци, може ефективно да му се спротивставиме на овој феномен. Превенцијата и борбата против трговијата со луѓе останува еден од...

Read More

Европски ден за борба против трговијата со луѓе: итна потреба за справување со трговијата со луѓе потпомогната со користење на технологијата и интернетот

Европа 18 октомври 2021

На денот кога се одбележува Европскиот ден за борба со трговијата со луѓе (18 октомври), Групата на експерти на Советот на Европа за акција против трговија со луѓе (ГРЕТА) ги повикува владите да ги земат предвид најдобрите интереси на жртвите кога се дизајнираат технолошките алатки за борба...

Read More

ROMACTED Phase 2 Support Team Meeting in North Macedonia

North Macedonia

The ROMACTED Phase 2 Support team meeting was organised in Skopje on 2 July, gathering together the Project Staff, Focal Point from Phase 1 (ADDR SONCE), Phase 2 Support organisation (Institute for Research and Policy Analysis - Romalitico), as well as the representatives of the Government of the...

Read More

Initial visits to 15 partner municipalities finalised within ROMACTED II in North Macedonia

30 July 2021 Skopje

Initial visits of the ROMACTED 2 Support Team were organised to 15 partner municipalities in North Macedonia within the joint EU/CoE ROMACTED Programme. The meetings took place from 7 to 24 June in Shuto Orizari, Kriva Palanka, Veles, Berovo, Delcevo, Kocani, Stip, Vinica, Strumica, Gostivar,...

Read More

Затворските лекари и медицинскиот персонал на Северна Македонија обучени за евидентирање на показателите на несоодветно постапување

8 октомври 2021 Северна Македонија

Петнаесет лекари и здравствен персонал од девет пенитенцијарни институции во Северна Македонија беа обучени за евидентирање на повредите кои укажуваат на несоодветно постапување. На обуката, која се одржа на 7-8 октомври, учествуваа и претставници на Управата за извршување на санкциите. Главниот...

Read More

Активности за борба против говор на омраза и поддршка за реформите во областа на анти-дискриминација во фокусот на Четвртиот состанок на Управниот одбор

8 октомври 2021 Скопје

Корисниците и партнерите присуствуваа на Четвртиот состанок на Управниот одбор на заедничкиот проект на Европската унија и Советот на Европа „Промоција на разноликоста и еднаквоста во Северна Македонија“. Состанокот беше одлична можност за корисниците и партнерите да дискутираат за активностите и...

Read More

Подобрување на соработката помеѓу пратениците/чките и новинарите/ките за поголема одговорност и транспарентност на Собранието на Северна Македонија

1 октомври 2021 Скопје

Заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа за Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија (ЈУФРЕКС), во соработка со Здружението на новинари на Македонија, организираа интер-професионален вебинар за новинари/ки и пратеници/чки со цел да разговараат за...

Read More

‘Медиуми и избори’: Онлајн конференција со регулаторното тело за медиуми на Северна Македонија

30 септември 2021 Скопје

Со наближувањето на локалните избори во Северна Македонија, заедничкиот проект на Европската Унија/Советот на Европа, Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија во поддршка на регулаторното тело за медиуми, организираше онлајн конференција која се фокусираше на две многу...

Read More

Започнување на ХЕЛП онлајн курс за слобода на изразување за судии/јки и обвинители/ки од Северна Македонија

29 септември 2021 Скопје

Денес во Скопје започна првиот ХЕЛП онлајн курс за слобода на изразување за правните професионалци/ки за 40 судии/јки, обвинители/ки и адвокати/ки, кои ќе бидат обучени за различните аспекти на слободата на изразување. ХЕЛП курсто ќе го водат експертки на Советот на Европа до Академијата за судии...

Read More

Учесниците/чките во борбата против трговија со луѓе во Северна Македонија обучени за родовите перспективи при обезбедувањето на заштита на жртвите од трговија со луѓе

28 септември 2021 Скопје

Родово-сензитивни мерки за заштита, програми за ресоцијализација и соодветна имплементација на Законот за заштита од родово-базирано насилство се неопходни за да се обезбеди заштита на жртвите од трговија со луѓе согласно нивните родови потреби. Ова е заклучокот од обуката за родовите перспективи...

Read More

Call for Tenders

Skopje 27 September 2021

The General Secretary of the Council of Europe is organising a Call for Tenders for framework contracts for the provision of translation services for cooperation activities funded by extra-budgetary resources. Please find herewith the publication notice: https://bit.ly/3EJ9JTT The deadline for...

Read More

Потребите на децата – основа за ресоцијализација и реинтеграција на децата жртви на трговија со деца предмет на дискусија помеѓу клучните учесници и партнери во Северна Македонија

21 септември 2021 Скопје

Мора да се применува холистички, мулти-дисциплинарен пристап кој ги зема предвид најдобрите интереси на детето со цел ефикасна ресоцијализација и реинтеграција на децата жртви на трговија со луѓе. За таков пристап потребни се не само зголемени капацитети, финансии и тимска работа, туку и...

Read More

Поддршка на Министерството за правда на Северна Македонија во ефикасно управување со случаи на бесплатна правна помош

15 септември 2021 Скопје

Зголемувањето на ефикасноста, квалитетот и пристапноста на бесплатната правна помош во Северна Македонија претставува важен приоритет на Европската Унија и Советот на Европа преку заедничката програма Horizontal Facility II. Со цел да им се помогне на локалните власти во нивните напори за...

Read More

Улогата на регулаторни тела за медиуми во Западен Балкан во новите медиумски парадигми

9 - 10 септември, 2021 Будва, Онлајн

Со цел да се развие дискусија и да се разменат гледишта за улогата на регулаторни тела во новите медиумски парадигми, беше организирана Регионална конференција на која учество земаа регулаторните тела за медиуми од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија....

Read More

iPROCEEDS-2: Python Programming for Investigators Course

May - June 2021 Online

It is essential that criminal justice authorities and in particular law enforcement agencies have sufficient knowledge to fulfil their roles effectively, also through reliable and continuous training on cybercrime and electronic evidence. To support this goal, the Council of Europe through its...

Read More

iPROCEEDS-2: Regional meeting on seizing virtual currency

16 - 19 August 2021 Bucharest, Romania

” The world ultimately will have a single currency, the Internet will have a single currency. I personally believe that it will be Bitcoin”, “probably over 10 years, but it could go faster” Jack Dorsey, co-founder and CEO of Twitter, famously declared in March 2018. Considering the difficulty to...

Read More

ГРЕТА ги повикува државите да ги вклучат жртвите и преживеаните од трговијата со луѓе во креирањето и имплементацијата на политики и мерки за спречување, заштита и социјална инклузија

30 јули 2021

На Светскиот ден за борба против трговија со луѓе, Групата на експерти од Советот на Европа за борба против трговијата со луѓе (ГРЕТА) ѝ се приклучи на Меѓу-агенциската координативна група за борба против трговијата со луѓе и ги повика чинителите да ги вклучат перспективите на жртвите и...

Read More