Партнерите и корисниците на проектот ЈУФРЕКС во Северна Македонија дискутираа за резултатите и идните активности за подобрување на слободата на изразување и слободата на медиумите

10 мај 2022 Скопје

Управниот одбор на проектот „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија“ го оддржа својот трет (хибриден) состанок на кој се разговараше за постигнатите резултати и се дискутираше за активностите кои следат со сите вклучени партнери и корисници. На состанокот, организиран...

Read More

Подрачните одделенија на Министерството за правда во Северна Македонија продолжуваат да ги зајакнуваат своите капацитети за давање на подобра бесплатна правна помош за граѓаните

9 - 11 мај 2022 Охрид

Втората каскадна обука за бесплатна правна помош за вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда се одржа во Охрид, Северна Македонија. Со поддршка на заедничката програма на Европската унија и на Советот на Европа, Хоризонтален инструмент II и во тесна соработка со...

Read More

Затворскиот персонал во Северна Македонија ќе ја пилотира новата индивидуална програма за третман на радикализацијата

4 мај 2022 Скопје

18 членови на мулти-дисциплинарните тимови (МДТ) во затворите се сретнаа на 4-5 мај во Скопје, каде разменија искуства и знаење за предизвиците со кои се соочуваат, во подготовка на финалната фаза на пилотирање на индивидуалната програма за радикализирање во затворите. На сесијата учествуваа...

Read More

Набавка на услуги за анализа на податоци и подготовка на извештај во врска со националното истражување на правните потреби и патот до правдата на граѓаните од Северна Македонија

5 мај 2022 Скопје, Северна Македонија

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, “Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022”, Советот на Европа го спроведува проектот за Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија. Во таа насока, се...

Read More

Зајакнување на комуникацијата и координацијата за бесплатна правна помош меѓу локалните засегнати страни во Штип

4 април 2022 Штип, Северна Македонија

Вториот состанок на Локалното координативно тело за спроведување на Законот за бесплатна правна помош (БПП) се одржа во Штип со клучните претставници од главните локални тела коишто работат во областа на бесплатната правна помош, вклучувајќи ги подрачните одделенија на Министерството за правда,...

Read More

Набавка на услуги за подготовка на техничка спецификација за изработка на софтвер за назначување на ex-officio адвокати за Адвокатската комора на Република Северна Македонија

4 мај 2022 Скопје

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, “Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022”, Советот на Европа го спроведува проектот за Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија. Во таа насока, се...

Read More

Генерална секретарка - Европа мора да остане отпорна наспроти агресијата и војната

Генерална Секретарка 4 мај 2022 Стразбург

Генералната секретарка Марија Пејчиновиќ Буриќ го одбележа Денот на Европа 2022 година со тоа што ги повика европските држави да ги обноват своите инвестиции во човековите права, демократијата и владеењето на правото во услови на „страшно насилство и сеизмички промени“. Започнувајќи го својот...

Read More

Зајакнување на капацитетите на подрачните одделенија на Министерството за правда за давање на бесплатна правна помош на граѓаните на Северна Македонија

13 - 15 април, 2022 Гевгелија, Северна Македонија

Вработените во подрачните одделенија на Министерството за правда во Гевгелија присуствуваа на тридневна каскадна обука за бесплатна правна помош. Со поддршка на заедничката програма на Советот на Европа и на Европската унија, Хоризонтален инструмент II и во тесна соработка со Министерството за...

Read More

Затворските лекари и медицинскиот персонал на Северна Македонија го унапредија знаењето за спречување и третман на заразни болести

20 - 21 април, 2022 Скопје

Дванаесет лекари и здравствен персонал кои покриваат девет пенитенцијарни институции во Северна Македонија беа обучени за спречување и третман на заразни болести. Обуката се одржа на 20-21 април во Скопје, под водство на меѓународна консултантка која е поранешна членка на Комитетот на Советот на...

Read More

Психолози и педагози од средните училишта во Северна Македонија ги подобруваат своите вештини за интервјуирање на потенцијални деца-жртви на трговијата со деца

20 април 2022 Скопје

Проектот “Превенција и борба против трговијата со луѓе во Северна Македонија” во соработка со Бирото за развој на образованието организираше хибридна обука за водење интервју со потенцијални деца-жртви на трговијата со деца од средношколците. Главна цел е да се потенцира значењето на...

Read More

Новинар(к)и и адвокат(к)и разменија искуства на тема Стратешки тужби против јавното учество

14 - 16 април 2022 Гевгелија

Интерпрофесионален семинар со новинар(к)и и адвокат(к)и од Северна Македонија беше одржан со цел размена на идеи и зголемување на знаењето на тема „Стратешки тужби против јавното учество (SLAPPs), компаративни искуства и пракса за препознавање и превенција“. Организиран од страна на Здружението...

Read More

Набавка на услуги за спроведување на национално истражување на правните потреби и патот до правдата на граѓаните во Северна Македонија

8 април 2022 Северна Македонија

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, “Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022”, Советот на Европа го спроведува проектот за Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија. Во таа насока, се...

Read More

Mинистерството за правда и неговите подрачни одделенија добија 25 лаптопи за поддршка на својата клучна улога во давањето на бесплатна правна помош и пристап до правда за сите граѓани во Северна Македонија

1 април 2022 Скопје

25 лаптопи во вредност од над 14,000 ЕУР денес беа донирани на Министерството за правда наменети за поддршка на неговите подрачните одделенија и зајакнување на нивната улога како даватели на бесплатна правна помош. За време на примопредавањето, Министерот за правда д-р Никола Тупанчески се...

Read More

Roma in Ukraine and throughout Europe in 2022

Secretary General 8 April 2022 Strasbourg

“8 April is always a welcome opportunity to celebrate Roma people and the contribution that they make to our diverse, modern societies. However, it is also a moment to reflect on the hardship and pain that many Roma individuals and communities experience and to renew our commitment to addressing...

Read More

Соопштение за медиуми

7 април 2022 Скопје

7 април 2022, Скопје – Главните партнери и клучните корисници на заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „ Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022“(фаза 2) денеска ја истакнаа важноста од продолжување и унапредување на реформската агенда на Северна...

Read More

Клучните чинители во Северна Македонија го зголемија своето знаење за проактивно откривање, идентификување и упатување на жртвите на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација

31 март 2022 Охрид

„Трудовата експлоатација зема се поголем замав и трудовите инспектори се први што доаѓаат во контакт со потенцијалните жртви на трговија со луѓе со цел трудова експлоатација. Оттука, овој вид на обуки за трудовите инспектори се навистина потребни“ – истакна Јавната обвинителка Гордана Смаќоска,...

Read More

Надлежните институции дискутираа за здравствената заштита во затворите во Северна Македонија, договорени идните чекори

21 - 22 март 2022 Маврово

Тековните предизвици во обезбедувањето здравствена заштита во затворите, како и идните активности за нивно адресирање беа дискутирани од сите надлежни институции, во текот на тркалезната маса одржана на 21-22 март 2022 год. во Маврово. На координативниот состанок, организиран во рамките на...

Read More

Затворските директори и обвинителите дискутираа за функционирањето на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија

17 март 2022 Скопје

Раководителите на затворските установи, вклучувајќи ги единаесетте директори на казнено-поправните и воспитно-поправните установи ширум земјата се состанаа во Скопје на 17 март 2022 год, заедно со претставниците на Надворешниот механизам за контрола (НМК), односно обвинителите и вработените во...

Read More

Националното координативно тело за бесплатна правна помош во Северна Македонија дискутираше за пристапот до правдата за Ромите и за жртвите на родово-базирано и семејно насилство

8 март 2022 Скопје

На осмиот состанок на Националното координативно тело (НКТ) за спроведување на Законот за бесплатна правна помош во Северна Македонија учесниците дискутираа и се договорија за важни прашања поврзани со пристапот до правдата за ромската заедница и за жртвите на родово-базирано и семејно насилство....

Read More

Државите мора итно да делуваат за да ги заштитат од трговија со луѓе бегалците кои ја напуштаат Украина

17 март 2022 Стразбург

Во екот на најбрзорастечкиот прилив на бегалци во Европа после Втората светска војна групата експерти на Советот на Европа за акција против трговија со луѓе (ГРЕТА) предупредува на опасностите да луѓето кои бегаат од вооружениот конфликт во Украина станат жртви на трговија со луѓе и...

Read More