Кратка содржина

Проектот против економски криминал во Република Северна Македонија (HFII - AEC-MKD) има за цел зајакнување на корупцијата и перење пари и спротивставување на режимите за финансирање на тероризам и на тој начин се обидува да ја зголеми довербата во владеењето на правото и демократијата во Северна Македонија. Проектот ќе ги поддржи надлежните органи за ефективно спроведување на неодамнешните клучни препораки на телата за набудување на Советот на Европа - Комитет на експерти за евалуација на мерки против перење пари и финансирање на тероризам (MONEYVAL) и Група на држави против корупција (ГРЕКО) и да придонесе кон прилагодување на реформските процеси во земјата.

Главните корисници на проектот се институции / тела вклучени во борбата против и спречување на корупција, перење пари и финансирање на тероризам.

Овој проект е дел од Советот на Европа / Европската унија „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција II”.

Oчекувани резултати:

 Подобрена правна и оперативна рамка за спречување и борба против корупцијата;

 Зајакната и поефикасна рамка за враќање на средствата;

 Засилени механизми за спречување на перење пари и спречување на финансирање на тероризам.

ЗА ПРОЕКТОТ: ЗА ПРОЕКТОТ:

Времетраење: 36 месеци (мај 2019 – мај 2022)

Корисници/партнери: Северна Македонија

Финнсирање: Европска унија и Совет на Европа

Буџет: 775 000 ЕУР

*Ова назначување не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на ОБСЕ и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.

КОНТАКТИ КОНТАКТИ

Илина Гаревска                    Раководител на проект             + 389 2 3100 328                  контакт

Маја Костова                      Проектен Асистент                    + 389 2 3100 324                    контакт